Odgovor:

Članom 15a Zakona o finansiranju loaklne samouprave uređeno je koja pravna lica i predzetnici ne plaćaju lokalnu komunalnu taksu – firmarinu, a koja plaćaju, kao i koji su maksimalni godišnji iznosi firmarine.

Navedeno znači da se firmarina utvrđuje svakom poreskom obvezniku (pravnom licu ili preduzetniku) posebno, u skladu sa navedenim propisima.

Članom 16. Zakona o finansiranju lokalne samouprave uređeno je da je firma, u smislu ovog zakona, svaki istaknuti naziv ili ime koje upućuje na to da pravno ili fizičko lice obavlja određenu delatnost.

Ukoliko je na prostoru u kome poreski obveznik obavlja delatnost depozitnih i kreditnih poslova, što se prema Zakonu o bankama (član 4. Zakona) smatra bankarskim poslovima, smatramo da nema smetnji da se obvezniku utvrdi obaveza za komunlnu taksu za istaknutu firmu, ukoliko je firma i istaknuta.