Odgovor: 

S obzirom da ste žalbu na rešenje o utvrđivanju poreza u postupku po žalbi dostavili drugostepenom organu na dalje postupanje i odlučivanje, smatramo da svako dalje postupanje prvostepenog organa po ožalbenom rešenju o utvrđivanju poreza mora sačekati odluku drugostepenog organa.

Ako je zahtev za korekciju kvadrature podnet u roku za žalbu može se posmatrati i kao dopuna žalbe u kom slučaju ga možete dostaviti drugostepenom organu kao dopunu žalbe;

Ili:

Podneti zahtev za korekciju kvadrature, mogao bi se posmatrati kao izmenjena poreska prijava, pri čemu je dalje postupanje uređeno čl. 40. stav 5) ZPPPA  koji propisuje da se izmenjena poreska prijava ne može podneti nakon pokretanja postupka kontrole za kontrolisani period, odnosno nakon donošenja rešenja o utvrđivanju poreza iz čl.54. stav 2. tačka 2.podtačka (2) ovog zakona.

Takođe, prilikom odlučivanja o statusu „zahteva za korekciju“ morate imati u vidu i odredbe Zakona o porezima na imovinu, čl. 33b. stav 6. i stav7, koji  propisuje sledeće:   

“Kad obveznik koji ne vodi poslovne knjige javnom beležniku nije dostavio izjašnjenje po svim tačkama iz stava 3. ovog člana, ili kad nije dostavio sve dokaze od značaja za utvrđivanje poreske obaveze, odnosno za ostvarivanje prava na poresko oslobođenje, odnosno na poreski kredit, koje nadležni poreski organ ne može pribaviti razmenom podataka između državnih organa preko SMO, obveznik je dužan da te podatke, odnosno dokaze dostavi nadležnom poreskom organu u roku od 30 dana od isteka roka iz stava 2. ovog člana, ili na zahtev tog organa u ostavljenom roku u poreskom postupku.

Ako obveznik koji ne vodi poslovne knjige u propisanom, odnosno ostavljenom roku ne dostavi podatke, odnosno dokaze iz stava 6. ovog člana, smatraće se da njima ne raspolaže, pa se poreska obaveza utvrđuje na osnovu podataka i dokaza kojima raspolaže nadležni poreski organ.”

Prema navedenom, ako su činjenice takve da zahtevaju izmenu ožalbenog rešenja morate sačekati rešenje drugostepenog organa koji će biti odlučeno o žalbenim navodima a u skladu s tim i o prvostepenom rešenju o utvrđivanju. 

Takođe, treba da imate u vidu da je postupanje po konačnim rešenjima u upravnom postupku uređeno odredbama čl.176. Zakona o opštem upravnom postupku u smislu korišćenja–ponavljanja postupka.