Odgovor:

Pre svega, smatramo da prenos duga sa preminulog lica nije trebalo izvršiti sa 01.01.2023. godine, već sa tekućim datumom jer ste morali imati u vidu da  je pre toga usaglašeno stanje duga i odobren reprogram poreskom obvezniku sa stanjem na dan 17.03. 2023. godine, ili je trebalo da prenos duga sa preminulog lica bude izvršen pre usaglašavanja stanja za reprogram, pa da i taj dug uđe u reprogram 17.03. (ukoliko ste o tome imali saznanja pre toga).

U svakom slučaju, obaveze po prenetom dugu, koje nisu ušle u reprogram su tekuće obaveze i za njih obveznik može podneti zahtev za reprogram u skladu sa članom 74. ZPPPA (u roku od dva dana od dana dospelosti tekuće obaveze).

Napominjemo da se datum knjiženja 01.01.2023. godine ne može smatrati datumom dospelosti tekuće obaveze, jer tada obveznik nije ni imao saznjanja o tome.

Rešenje o prenosu duga sa preminulog lica na naslednika doneto je i uručeno određenog datuma i u tom rešenju je obvezniku dat rok od 15 dana od dana dobijanja rešenja,  za plaćanje prenetog duga sa pripadajućom kamatom. Navedeno treba imati u vidu kod određivanja datuma dospelosti tekuće obaveze, odnosno tekuća obaveza je dospela u roku od 15 dana od dana uručenja rešenja o prenosu duga sa preminulog lica i nakon toga je obveznik imao rok od dva dana da podnese zatev za reprogram tog duga).

Knjiženje ulaza duga u reprogram po našem mišljenju ne bi trebalo izvršiti sa 01.01.2023. godine, već najranije sa datumom podnošenja zahteva za reprogram.