Poreski obveznik je podneo žalbu na rešenje, ali nije platio taksu na žalbu. Molimo vas da nam pošaljete primer opomene koju mu treba poslati.

Odgovor:

PRILOG

Za neplaćenu taksu na izjavljenu žalbu, poreskom obvezniku se dostavlja opomena i postupak naplate se vodi prema ZPPPA, ali to ne sprečava organ da postupa po žalbi.

U prilogu primer opomene.