Odgovor:

Prema odredbi člana 114ž. ZPPPA, pravo na utvrđivanje, naplatu, povraćaj, refakciju, kao i namirivanje dospelih obaveza po drugom osnovu, putem preknjižavanja poreza, uvek zastareva u roku od deset godina od isteka godineu kojoj je porez trebalo utvrditi ili naplatiti, odnosno u kojoj je izvršena preplata (apsolutna zastarelost) o kojoj poreski organ vodi računa po službenoj dužnosti i donosi rešenje o prestanku poreske obaveze, odnosno prestanku prava na povraćaj, poreski kredit, refakciju, refundaciju, kao i namirenje dospelih obaveza putem preknjižavanja poreza, zbog zastarelosti.

Ako su se stekli uslovi, kako navodite, za prestanak poreske obaveze po osnovu apsolutne zastarelosti to je razlog da donesete rešenje o prestanku poreske obaveze (član 23. ZPPPA) i u  poreskom računovodstvu proknjižite prenos tih obaveza iz poreskog računovodstva u vanbilanasno poresko računovodstvo (čl.163a ZPPPA).

Ukoliko ste poreskom obvezniku koji podneo predmetni zahtev dostavili rešenje o prestanku poreske obaveze po osnovu zastarelosti (jer ste rešenje doneli nakon podnošenja zahteva) moglo bi se smatrati da ste postupili po podnetom zahtevu za ispitivanje zastarelosti. Zahtev ne bi trebalo da odbijete iz razloga što ste postupajući po njemu utvrdili da ste već po službenoj dužnosti imali obavezu da donesete rešenje i da utvrdite prestanak poreske obaveze.

Smatramo da bi trebalo odlogovoriti dopisom u  kome biste naveli da ste doneli rešenje o prestanku obaveze po osnovu apslutne zastarelosti koje ste poslali na dostavljanje i da je obaveza na kartici „svedena“ na nulu.