Poreski obveznik je Odseku lokalne poreske administracije uputio obaveštenje gde navodi da je 2016. godine poklonio kuću svom sinu, koji ima podnetu poresku prijavu, a poreskom obvezniku - poklonodavcu, nastavljaju da se utvrđuju obaveze na ime poreza na imovinu za poklonjenu imovinu sve do 31.12.2020. godine. Podnosilac zahteva (poklonodavac) kasnije 2018. godine ulazi u reprogram duga, potpisuje zapisnik o usaglašenom stanju duga i u toku 2019. godine namiruje taj dug. Šta raditi u toj situaciji?

Odgovor:

Članom 10a Zakona o porezima na imovinu propisano je da obaveza po osnovu poreza na imovinu prestaje danom kojim drugo lice stekne pravo na koje se porez plaća. Članom 10 je propisano da poreska obaveza nastaje, između ostalog, danom sticanja prava, a da se danom sticanja prava smatra dan zaključenja pravnog posla.

Pre svega treba proveriti da li je 2016. godine zaista zaključen ugovor o poklonu, u smislu da je verodostojan i overen kod nadležnog organa.

Ako jeste, onda obaveze utvrđene poklonodavcu koje se odnose na period nakon overe ugovora o poklonu su neosnovane jer za taj period ne postoji predmet oporezivanja za to lice. Te obaveze  treba stornirati (otpisati) u poreskom računovodstvu zajedno sa pripadajućom kamatom. Kod otpisa kamate obavezno se mora voditi računa o tome da je deo kamate otpisan po reprogramu.

U tom slučaju vlasniku nepokretnosti, poklonoprimcu, treba utvrditi obavezu od dana sticanja nepokretnosti.

Licu – poklonodavcu je odobren reprogram za obaveze koje nisu osnovane (delom ili u celosti), ali je isti izvršen u celosti tako da to nije od uticaja na na sprovođenje ovih korekcija. Naime, smatramo da nema osnova da se zbog reprograma obvezniku zadrže zaduženja za koja ne postoji predmet oporezivanja. Postojanje predmeta oporezivanja, odnosno oporezivog prava je 

Uplate izvršene po reprogramu namiriće druga dugovanja ili će ostati kao preplata. 

Nakon knjiženja otpisa neosnovanih zaduženja, ukoliko ostane preplata, ista može biti vraćena obvezniku, s obzirom da je u svom dopisu istakao i zahtev za povraćaj.