Poreski obveznik je neke nepokretnosti procenio na osnovu prosečne cene, nadstrešice po fer vrednsoti gde je vrednost 0,00 dinara, takođe neke nepokretnosti po fer vrednosti gde je pretežno vrednost 0,00 dinara. Kako postupati?

Odgovor:

PRILOZI

Ukoliko smatrate da podaci koji su iskazani u podnetoj poreskoj prijavi PPI 1, nisu tačni i da utvrđeni porez nije dobro obračunat potrebno je da otpočnete postupak poreske kontrole.

Obveznici koji imaju pravo da prilikom utvrđivanja poreza na imovinu primenjuju osnovicu koja je u poslovnim knigama iskazana po metodu fer vrednosti u skladu sa MRS, odnosno MSFI i usvojenim računovodstvenim politikama moraju na sajtu APR, na stranici finansijski izveštaji, da uz finansijski  izveštaj poreskog obveznika za određenu godinu objave i Napomene uz finansijski izveštaj, jer je to prvi preduslov da to pravno lice, eventualno može prijaviti fer vrednost nepokretnosti kao poresku osnovicu. U Napomenama – u računovodstvenim politikama, mora da jasno i nedvosmisleno bude navedeno  kako se vrednuju nekretnine, kao i investicione nekretnine (ako ih obveznik ima u svojim evidencijama), odnosno da li se prilikom vrednovanja nakon početnog priznavanja nekretnine vrednuju po nabavnoj vrednosti (po troškovnom modelu) ili fer  vrednosti (po modelu revalorizacije).

Poreska kontrola PPI-1 poreske prijave kojom je poreski obveznik izvršio samooporezivanje I utvrdio porez na imovinu za 2020. godinu, vrši se u skladu sa odredbama člana 118-129 ZPPPA.

Kada je obveznik u ranijoj godini (2020.) podneo poresku prijavu, a u toku tekuće godine (2021.) se vrši poreska kontrola utvrđenog poreza na imovinu za raniju godinu, poreska prijava za 2020. godinu proknjižena je sa danom podnošenja u ranijoj godini.

Kada se u postupku poreske kontrole utvrdi da PPI-1 kojom je prijavljen utvrđeni porez na imovinu za raniju godinu ima nepravilnosti u visini utvrđenog poreza, prvo se donosi zapisnik o kontroli u kome se navode sve činjenice, pravni osnov za postupanje i konstatuje se iznos prijaljenog poreza, tačno obračunatog poreza i razlika poreza koja je utvrđena u psotupku poreske kontrole. Takođe se utvrđuje i kamata od dana dospeća svake kvartalne obaveze do dana sačinjavanja zapisnika. Zapisnik se uručuje poreskom obvezniku.

Nakon toga se, u skladu sa ZPPPA donosi rešenje kojim se  utvrđuje porez na imovinu za raniju godinu koji nije utvrđen poreskom prijavom (za svaki kvartal pojedinačno i ukupno). Takođe se tim rešenjem utvrđuje kamata koja se obračunava od dana dospeća kvartala do dana kontrole (dana sačinjavanja zapisnika). Pored toga, obvezniku treba utvrditi i kamatu za period od dospeća akontacione obaveze za prvi kvartal naredne godine, do 31. marta – na iznos ranije neutvrđene kvartalne obaveze poreza na imovinu iz kontrolisane fiskalne godine (ukoliko ista nije plaćena u potpunosti ili delom).

Ukupno utvrđene obaveze poreza na imovinu za prethodnu godinu i kamate knjiže se sa danom kontrole (danom sačinjavanja zapisnika), ali se knjiženje sprovodi nakon uručenja rešenja donetog u postupku kontrole.

Utvrđena obaveza za 2020. godinu po podnetoj poreskoj prijavi u toku 2020. godine se ne stornira, jer se poreskom kontrolom ne utvrđuje ukupna obaveza poreskog obveznika, već samo razlika, odnosno ono što nije obuhvaćeno podnetom poreskom prijavom.

U aplikaciji se nakon uručenja rešenja o kontroli vrši knjiženje obaveze utvrđene u kontroli (porez i kamata).

U prilogu dostavljamo i primere poreskih akata za kontrolu.