Odgovor:

PRILOZI

Ukoliko smatrate da podaci koji su iskazani u podnetoj poreskoj prijavi PPI 1, nisu tačni i da utvrđeni porez nije dobro obračunat potrebno je da otpočnete postupak poreske kontrole.

Obveznici koji imaju pravo da prilikom utvrđivanja poreza na imovinu primenjuju osnovicu koja je u poslovnim knigama iskazana po metodu fer vrednosti u skladu sa MRS, odnosno MSFI i usvojenim računovodstvenim politikama moraju na sajtu APR, na stranici finansijski izveštaji, da uz finansijski  izveštaj poreskog obveznika za određenu godinu objave i Napomene uz finansijski izveštaj, jer je to prvi preduslov da to pravno lice, eventualno može prijaviti fer vrednost nepokretnosti kao poresku osnovicu. U Napomenama – u računovodstvenim politikama, mora da jasno i nedvosmisleno bude navedeno  kako se vrednuju nekretnine, kao i investicione nekretnine (ako ih obveznik ima u svojim evidencijama), odnosno da li se prilikom vrednovanja nakon početnog priznavanja nekretnine vrednuju po nabavnoj vrednosti (po troškovnom modelu) ili fer  vrednosti (po modelu revalorizacije).

Poreska kontrola PPI-1 poreske prijave kojom je poreski obveznik izvršio samooporezivanje I utvrdio porez na imovinu za 2020. godinu, vrši se u skladu sa odredbama člana 118-129 ZPPPA.

Kada je obveznik u ranijoj godini (2020.) podneo poresku prijavu, a u toku tekuće godine (2021.) se vrši poreska kontrola utvrđenog poreza na imovinu za raniju godinu, poreska prijava za 2020. godinu proknjižena je sa danom podnošenja u ranijoj godini.

Kada se u postupku poreske kontrole utvrdi da PPI-1 kojom je prijavljen utvrđeni porez na imovinu za raniju godinu ima nepravilnosti u visini utvrđenog poreza, prvo se donosi zapisnik o kontroli u kome se navode sve činjenice, pravni osnov za postupanje i konstatuje se iznos prijaljenog poreza, tačno obračunatog poreza i razlika poreza koja je utvrđena u psotupku poreske kontrole. Takođe se utvrđuje i kamata od dana dospeća svake kvartalne obaveze do dana sačinjavanja zapisnika. Zapisnik se uručuje poreskom obvezniku.

Nakon toga se, u skladu sa ZPPPA donosi rešenje kojim se  utvrđuje porez na imovinu za raniju godinu koji nije utvrđen poreskom prijavom (za svaki kvartal pojedinačno i ukupno). Takođe se tim rešenjem utvrđuje kamata koja se obračunava od dana dospeća kvartala do dana kontrole (dana sačinjavanja zapisnika). Pored toga, obvezniku treba utvrditi i kamatu za period od dospeća akontacione obaveze za prvi kvartal naredne godine, do 31. marta – na iznos ranije neutvrđene kvartalne obaveze poreza na imovinu iz kontrolisane fiskalne godine (ukoliko ista nije plaćena u potpunosti ili delom).

Ukupno utvrđene obaveze poreza na imovinu za prethodnu godinu i kamate knjiže se sa danom kontrole (danom sačinjavanja zapisnika), ali se knjiženje sprovodi nakon uručenja rešenja donetog u postupku kontrole.

Utvrđena obaveza za 2020. godinu po podnetoj poreskoj prijavi u toku 2020. godine se ne stornira, jer se poreskom kontrolom ne utvrđuje ukupna obaveza poreskog obveznika, već samo razlika, odnosno ono što nije obuhvaćeno podnetom poreskom prijavom.

U aplikaciji se nakon uručenja rešenja o kontroli vrši knjiženje obaveze utvrđene u kontroli (porez i kamata).

U prilogu dostavljamo i primere poreskih akata za kontrolu.