Odgovor:

Odredbe čl. 33b. Zakona o porezima na imovinu, uređuju obaveze javnog beležnika po osnovu isprava koje sastavio, overio ili potvrdio a odnose se na način podnošenja poreske prijave za utvrđivanje poreza na imovinu. Na osnovu dobijenih podatka od javnog beležnika generisali ste poresku prijavu za utvrđivanje poreza na imovinu za predmetnog poreskog obveznika. Očigledno je da se poreski obveznik nije izjasnio kod javnog beležnika o činjenicama koje su od značaja za utvrđivanje poreske obaveze, ali je  vama, kao nadležnom poreskom organu  dostavio poseban dopis. Smatramo da se zahtev poreskog obveznika može se smatrati njegovim izjašnjenjem da objekti ne postoje, u smislu dokaza od značaja za utvrđivanje poreske obaveze (čl. 33b stav 6 ZPI).  

Ukoliko poreski obveznik nije dostavio dokaze o tome da predmetni objekti ne postoje, predlažemo da saglasno čl. 49. ZPPPA, na licu mesta izvršite uviđaj, sačinite zapisnik o izvršenom uviđaju što će poslužiti kao dokaz u postupku utvrđivanja poreske obaveze, što se može smatrati da ste i odgovorili na zahtev poreskog obveznika.

Ukoliko utvrdite da objekti ne postoje, poreska prijava sačinjena prema podacima dobijenim od javnog beležnika dobiće status „odbijena“.

Što se tiče takse, ako ste Odlukom o lokalnim administrativnim taksama propisali obavezu plaćanja administrativne takse na zahteve, postupak naplate takse, vodi se prema odredbama ZPPPA, opomena pa rešenje o prinudnoj naplati ukoliko se na plati po opomeni.