Poreski obveznik je kod notara zaključio ugovor o kuporodaji. Posle par dana uputio je zahtev LPA da komisija izađe na lice mesta i utvrdi činjenično stanje, jer kako on tvrdi objekti koji su navedeni u ugovoru su odavno srušeni, samo nije izvršeno njihovo brisanje u Katastru. LPA ga još nije zadužila za sporne objekte, pa nas interesuje kako postupiti u datom slučaju i kako odgovoriti na isti zahtev, ako se uzme činjenica da za sporne objekte nije ni oporezovan, vec samo za kuću koju poseduje iz ranijih godina. Kada komisija izađe na lice mesta i utvrdi činjenično stanje, ako objekti stvarno ne postoje može li se na zahtev odgovoriti u formi obaveštenja? Poreski obveznik nije uplatio taksu na zahtev.

Odgovor:

Odredbe čl. 33b. Zakona o porezima na imovinu, uređuju obaveze javnog beležnika po osnovu isprava koje sastavio, overio ili potvrdio a odnose se na način podnošenja poreske prijave za utvrđivanje poreza na imovinu. Na osnovu dobijenih podatka od javnog beležnika generisali ste poresku prijavu za utvrđivanje poreza na imovinu za predmetnog poreskog obveznika. Očigledno je da se poreski obveznik nije izjasnio kod javnog beležnika o činjenicama koje su od značaja za utvrđivanje poreske obaveze, ali je  vama, kao nadležnom poreskom organu  dostavio poseban dopis. Smatramo da se zahtev poreskog obveznika može se smatrati njegovim izjašnjenjem da objekti ne postoje, u smislu dokaza od značaja za utvrđivanje poreske obaveze (čl. 33b stav 6 ZPI).  

Ukoliko poreski obveznik nije dostavio dokaze o tome da predmetni objekti ne postoje, predlažemo da saglasno čl. 49. ZPPPA, na licu mesta izvršite uviđaj, sačinite zapisnik o izvršenom uviđaju što će poslužiti kao dokaz u postupku utvrđivanja poreske obaveze, što se može smatrati da ste i odgovorili na zahtev poreskog obveznika.

Ukoliko utvrdite da objekti ne postoje, poreska prijava sačinjena prema podacima dobijenim od javnog beležnika dobiće status „odbijena“.

Što se tiče takse, ako ste Odlukom o lokalnim administrativnim taksama propisali obavezu plaćanja administrativne takse na zahteve, postupak naplate takse, vodi se prema odredbama ZPPPA, opomena pa rešenje o prinudnoj naplati ukoliko se na plati po opomeni.