Odgovor:

Članom 3. ZPPPA propisano je da ako je drugim zakonom pitanje iz oblasti koju uređuje ovaj zakon uređeno na drukčiji način, primenjuju se odredbe ovog zakona.

Ako ovim zakonom nije drukčije propisano, poreski postupak se sprovodi po načelima i u skladu sa odredbama zakona kojim se uređuje opšti upravni postupak, odnosno u skladu sa odredbama zakona kojim se uređuje inspekcijski nadzor.

Član 146. ZUP propisuje da je zaključak upravni akt kojim organ upravlja postupkom i koji se donosi kad ovim zakonom nije određeno da se donosi rešenje.

Član 136. ZUP propisuje da se rešenjem odlučuje o pravu, obavezi ili pravnom interesu stranke, kao i u drugim slučajevima koji su ovim zakonom određeni.

Član 157. ZUP uređuje odustanak od žalbe i propisuje da kada žalilac odustane od žalbe, postupak po žalbi obustavlja se rešenjem koje sadrži i troškove postupka po žalbi.

Član 148. ZPPPA propisuje da podnosilac žalbe može odustati od žalbe do donošenja rešenja po žalbi. Ako poreski obveznik odustane od žalbe, postupak po žalbi obustavlja se zaključkom.

Prema tome, uzimajući u obzir navedene odredbe, za odustanak od žalbe na rešenje LPA  koje je doneto u skladu sa ZPPPA, primenjuju se odredbe tog zakona a ne ZUP, što znači da se donosi zaključak sa pozivanjem na član 148. ZPPPA.

U vezi dopuštenosti žalbe na zaključak o obustavljanju postupka po žalbi obaveštavamo vas sledeće:

Članom 34. Zakona o poreskom postupku i poreskoj administraciji propisano je da  Zaključak predstavlja poreski upravni akt koji se donosi u toku poreskog postupka. Zaključkom se odlučuje o pitanjima koja se tiču postupka, kao i o onim pitanjima koja su kao sporedne pojave u vezi sa sprovođenjem postupka a ne rešavaju se rešenjem.

Protiv zaključka dopuštena je posebna žalba samo kada je to izričito zakonom predviđeno. Takav zaključak mora biti obrazložen i sadržati pouku o pravnom leku. Zakonom o poreskom postupku i poreskoj administarciji propisano je  da žalba nije dopuštena protiv zaključka:

  • kojim se odlučuje o produženju roka za podnošenje poreske prijave (član 39. stav 2.);
  • o postavljenju zastupnika po službenoj dužnosti ( član  16. stav 3. );
  • kojim se odlučuje o zahtevu za povraćaj u pređašnje stanje ( član 53. stav 5.);
  • kojim se prekida postupak prinudne naplate do donošenje odluke o prigovoru na procenu popisanih stvari ( član 100. stav 6.);
  • kojim se odlučuje o prigovoru na nalog terenske kontrole (član 124. stav 4.);
  • o meri privremenog pečaćenja poslovnog ili skladišnog prostora (član 126. stav 2.);
  • po zahtevu za odlaganje izvršenja ožalbenog rešenja (član 147. stav 3.).

U svim ostalim slučajevima u kojima se donosi zaključak kao poreski upravni akt, žalba je dopuštena (član 34. stav 4. Zakona o poreskom postupku i poreskoj administraciji).

U vezi uplate administrativne takse na žalbu obaveštavamo vas sledeće:

Tarifni broj 6. Zakona o republičkim administrativnim taksama propisuje da se plaća taksa za žalbu organu, ako ovim zakonom nije drukčije propisano.

Prema ovom zakonu (član 5.), ako Tarifom nije drukčije propisano, taksena obaveza nastaje:

 1.  za zahteve – u trenutku njihovog podnošenja;
 2.  za rešenja, dozvole i druge isprave – u trenutku podnošenja zahteva za njihovo izdavanje;
 3.  za upravne radnje – u trenutku podnošenja zahteva za izvršenje tih radnji.

Član 6 istog zakona dalje propisuje da se taksa plaća u trenutku nastanka taksene obaveze, ako ovim zakonom nije drukčije propisano.

Prema članu 14, ako obveznik koji je dužan da plati taksu, organu neposredno podnese zahtev uz koji nije priložen dokaz o plaćenoj taksi u propisanom iznosu, osim u slučaju uplate u gotovom novcu kod DKP, odgovorno lice organa nadležnog za prijem zahteva zatražiće od obveznika da podnese dokaz o uplati propisane takse u roku od deset dana od dana podnošenja zahteva i upozoriti ga na posledice neplaćanja takse, o čemu se na podnetom zahtevu sačinjava zabeleška.

Ako zahtev, uz koji nije priložen dokaz o plaćenoj taksi u propisanom iznosu stigne poštom, odgovorno lice organa nadležnog za prijem zahteva pozvaće obveznika pismenom opomenom da, u roku od deset dana od dana prijema opomene, plati propisanu taksu i taksu za opomenu i upozoriti ga na posledice neplaćanja taksi.

Ako obveznik, u roku iz st. 1. i 2. ovog člana, ne podnese dokaz da je taksa uplaćena u propisanom iznosu, naplata propisane takse i takse za opomenu iz stava 2. ovog člana vrši se pre uručenja zatraženog rešenja ili druge isprave, odnosno pre saopštenja obvezniku da je radnja izvršena.

Ako obveznik iz st. 1. i 2. ovog člana ne podnese dokaz da je propisana taksa, kao i taksa za opomenu, uplaćena, nadležni organ će obavestiti obveznika kada spis bude donet, odnosno radnja izvršena i, ako takse ne budu uplaćene i dokaz o tome dostavljen nadležnom organu, po isteku deset dana od dana obaveštenja obavestiti Poresku upravu i priložiti potrebne dokaze, radi pokretanja postupka prinudne naplate.

Uzimajući u obzir navedene odredbe Zakona o republičkim administrativnim taksama, po kom se navedena taksa i plaća, smatramo da je obaveza plaćanja takse nastala  podnošenjem žalbe, odnosno da je obveznik bio dužan da uz žalbu podnese i dokaz o plaćenoj administrativnoj taksi, što u vašem slučaju obveznik nije učinio.

Zakonom nije propisano da odustanak od žalbe oslobađa obveznika plaćanja takse, pa u tom smislu smatramo da treba da postupite u skladu sa članom 14. Zakona o republičkim administrativnim taksama.