Odgovor:

Prema članu 6b Zakona o porezima na imovinu kod razvrstavanja nepokretnosti u skladu sa članom 6a stav 1. ovog zakona, pojedini pojmovi imaju sledeće značenje:

4) “stan” je posebni deo objekta koji čini funkcionalnu celinu koja se sastoji od jedne ili više prostorija namenjenih za stanovanje i po pravilu ima zaseban ulaz, osim kad je (ceo ili u pretežnom delu) kategorisan za obavljanje delatnosti ili se u njemu (u celini ili pretežnom delu) obavlja registrovana delatnost;

5) “kuća za stanovanje” je objekat namenjen za stanovanje ili za povremeni boravak (porodična kuća, vila, vikendica, planinska koliba, lovačka kuća i sl.), osim kad je (u celini ili u pretežnom delu), kategorisana za obavljanje delatnosti ili se u njoj (u celini ili pretežnom delu) obavlja registrovana delatnost;

U vašem slučaju pre svega treba da proverite da li je u dozvoli za izgradnju kuće sa dve etaže navedeno da je svaka etaža poseban deo objekta, odnosno poseban stan. Ako nije, onda je ta promena izvršena prilikom ozakonjenja, što svakako podrazumeva da su ispunjni tehnički uslovi da se svaki sprat odredi kao poseban stan.

To što navodite da je na terenu to kuća za stanovanje, pretpostavljamo da niste uzeli u obzir da ta kuća (stambena zgrada) može da sadrži posebne delove koji su ispunili uslove da tako budu opredeljeni  prema investiciono tehničkoj dokumentaciji. Naime, oni kao takvi mogu biti samostalni predmet prometa.

Prema tome, imajući u vidu da je predmetna zgrada sa tri etaže upisana u katastar kao tri stana i da su za to ispuunjeni propisani uslovi, dva stana koja su se prethodno vodila kao kuća za stanovanje treba da se posebno evidentiraju kao stanovi (kao I treći stan koji je naknadno izgrađen),  jer je umesto dozvole za kuću za stanovanje kao jedinstvenu celinu (polazimo od te pretpostavke), u investiciono tehničkoj dokumentaciji izmenjeno da ta kuća za stanovanje (ili stambena zgrada) sadrži posebne delove, tj. stanove.

Pri tom se mora voditi računa o tome da je članom 33. Zakona o porezima na imovinu propisano da promene u toku poreske godine od značaja za visinu obaveze po osnovu poreza na imovinu ne utiču na utvrđivanje poreske obaveze za tu godinu istom obvezniku (koji vodi, odnosno koji ne vodi poslovne knjige), osim u slučajevima iz člana 12. st. 3. i 4. ovog zakona, odnosno promene korisne površine nepokretnosti u toku poreske godine.