Odgovor:

Prema članu 18. Zakona o finansiranju lokalne samouprave,  aktom skupštine jedinice lokalne samouprave, kojim se uvodi lokalna komunalna taksa, utvrđuju se obveznici, visina, olakšice, rokovi i način plaćanja lokalne komunalne takse.

Ukoliko ste vašom odlukom o lokalnim komunalnim taksama uredili da je obveznik dužan da do donošenja ili do dospelosti rešenja za tekuću godinu, plaća mesečne akontacije, u tom slučaju ne postoji pravni osnov da se obvezniku stornira kamata na privremene akontacije za period nakon brisanja iz registra.