Poreski obveznik je dostavio UPPR koji je postao pravosnažan 16.10.2019. godine, a datum početka njegove primene je 10.01.2020. godine. Mi smo ulagali primedbe na taj UPPR i one su se odnosile na način namirenja potraživanja, jer isti nije u skladu sa ZPPPA (te primedbe nisu prihvaćene). U UPPR-u je navedeno da će namirenje naših potraživanja biti izvršeno uz otpust 20% od ukupnog duga utvrđenog na dan početka primene plana, a preostali deo duga od 80% bice izmiren nakon isteka grejs perioda od 24 meseca u narednih 96 meseci (8 godina) od početka primene UPPR-a, bez pripisa kamate. Da li treba doneti neka akta (u vezi otpusta duga od 20%, reprograma) ili samo primeniti pravosnazni UPPR obzirom da ima snagu izvršne isprave. Da li knjiženja treba da izvršimo R-nalogom i da ručno vodimo karticu?

Odgovor:

Institut reorganizacije uređen je odredbama članova od 155. do 173. Zakona o stečaju. Voljom učesnika postupka reorganizacije mogu se bitno izmeniti odnosi stečajnog dužnika i njegovih poverilaca, ali isto tako i promeniti vlasnička struktura i sprovesti statusne promene stečajnog dužnika. Izglasani plan reorganizacije pravosnažnošću stiče snagu izvršne isprave i smatra se novim ugovorom za izmirenje potraživanja koja su navedena u planu reorganizacije. Usvojeni plan reorganizacije ima posledice i na sve druge stečajne poverioce čija su potraživanja obuhvaćena planom. To znači da se pod istim uslovima namiruju i potraživanja poverilaca koji su glasali protiv usvajanja plana ili se o njemu nisu izjašnjavali. Važno je da su njihova potraživanja obuhvaćena planom reorganizacije, bez obzira da li je isti usvojen nakon pokretanja stečajnog postupka ili kao unapred pripremljeni plan reorganizacije.

S obzirom sa je programski veoma zahtevno rešiti sve mogućnosti za izmirenje potraživanja koje se mogu predvideti Unapred pripremljenim planom reorganizacije, trenutno je jedino moguće ručnim nalozima (tzv.“R-nalozi“)pojedinačno u poreskom računovodstvu proknjižiti promene prema dospeću namirenja u UPPR.

Pravosnažno rešenje o usvajanju UPPR je pravni osnov za sprovođenje odgovarajućih knjiženja prema usvojenom načinu namirenja obaveza.

Knjiženja u poreskom računovodstvu vrše se prema rokovima iz UPPR, ne pre.

Imajući u vidu da je plan reorganizacije u stečajnom postupku ( čije je usvajanje rešenjem potvrdio sud), prema čl.41. Zakona o izvršenju i obezbeđenju izvršna isprava, u slučaju neizvršavanja obaveza koje su utvrđene planom, može se izvršiti naplata u izvršnom postupku preko izvršitelja.