Odgovor:

Članom 10. stav 7. Zakona o porezima na imovinu propisuje sledeće:

Za svrhu oporezivanja porezom na imovinu, danom sticanja prava smatra se:

1) kad je osnov sticanja pravni posao – dan zaključenja pravnog posla, osim:

(1) kad se pravo stiče na nepokretnosti kao budućoj stvari, danom sticanja prava smatra se dan primopredaje, odnosno dan stupanja u posed te nepokretnosti;

(2) kad je osnov sticanja ugovor o doživotnom izdržavanju, danom sticanja prava smatra se dan smrti primaoca izdržavanja, osim kad je doživotno izdržavanje ugovoreno, i to:

– u korist više lica, tako da se svojina prenosi na davaoca izdržavanja danom smrti poslednjeg primaoca izdržavanja, odnosno ugovorom određenog primaoca izdržavanja, danom sticanja prava smatra se dan smrti lica kojim se vrši prenos prava svojine na davaoca izdržavanja;

– u korist trećeg lica tako da svojina prelazi na davaoca izdržavanja danom smrti lica sa kojim je davalac izdržavanja zaključio ugovor (u daljem tekstu: saugovarač), danom sticanja prava smatra se dan smrti saugovarača;

(3) kad je osnov sticanja ugovor o statusnoj promeni – dan registracije statusne promene, u skladu sa zakonom kojim se uređuje registracija.

Članom 22. ZPPPA propisano je da Poresku obavezu preminulog lica ispunjavaju naslednici, u okviru vrednosti nasleđene imovine i u srazmeri sa udelom pojedinog naslednika, u momentu prihvatanja nasledstva. Ako ostavilac nema naslednika ili se nijedan od naslednika ne prihvati nasledstva, ostaviočeva poreska obaveza se otpisuje.

Prema tome ćerka preminulog poreskog obveznika je postala poreski obveznik danom smrti tog lica i sa tim danom prestaju poreska obaveze tom (preminulom) licu.

Pod pretpostavkom da je rešenjem o nasleđivanju obuhvaćena druga imovina preminulog lica, potrebno je utvrditi vrednost te imovine, pa na naslednike preneti obaveze preminulog lica (preostali dug za obaveze koje se odnose na period do dana smrti) u okviru te vrednosti i srazmerno sa udelima svakog naslednika (ako ih je više).

Na prenos duga sa preminulog poreskog obveznika na naslednika, nije od uticaja po kom osnovu je ostao dug preminulog lica, odnosno nije od uticaja to što je dug nastao po osnovu poreza na imovinu za nepokretnost koja nije bila predmet ostavinskog postupka.