Odgovor:

Prema članu 6b Zakona o porezima na imovinu građevinsko zemljište je vrsta zemljišta koje je kao takvo definisano zakonom kojim se uređuju planiranje i izgradnja.

Zakonom o planiranju i izgradnji propisano je da građevinsko zemljište je zemljište koje je određeno zakonom ili planskim dokumentom za izgradnju i korišćenje objekata, kao i zemljište na kojem su izgrađeni objekti u skladu sa zakonom.

Za određivanje vrste nepokretnosti, odnosno opredeljivanje da li je zemljište građevinsko ili građevinsko koje se koristi kao poljoprivredno, mora se voditi računa o fakticitetu, odnosno o tome za šta se predmetno zemljište zaista i koristi, kao i da li je izgrađeno ili ne.

Katastarske parcele koje su upisane kao građevinsko zemljište i koje su izgrađene, smatramo da treba svrstati u građevinsko zemljište. 

Da se građevinsko zemljište ne bi oporezovalo kao građevinsko, odnosno da bi se oporezovalo po ceni poljoprivrednog zemljišta prvi uslov je da je neizgrađeno, a zatim i da se opredeli za šta se stvarno koristi. Kao dokazi za to mogu poslužiti orto foto snimci preko sajtova (o tome gde se to najbolje može videti možete konsultovati kolege iz urbanizma), uviđaj na terenu, registrovano poljoprivredno gazdinstvo  i drugi dokazi. O izvršenom uvidu u orto foto snimak, zaposleni u LPA treba da sačini službenu belešku i ukoliko postoji mogućnost, izvrši štampanje slike kojom se dokazuje izgled zemljiša kojim se potvrđuje određena namena.

Smatramo da se samo podneta poreska prijava bez dokaza o faktičkom korišćenju parcele ne može prihvatati kao dovoljan dokaz bez uvida u izgled i namenu samog zemljišta.

Vaša JLS je imala mogućnost da u skladu sa članom 6a stav 4. Zakona o porezima na imovinu  donese odluku da se neizgrađeno građevinsko zemljište koje se koristi isključivo za gajenje biljaka, odnosno sadnog materijala, odnosno šuma, za svrhu utvrđivanja osnovice poreza na imovinu razvrstava u poljoprivredno, odnosno u šumsko zemljište.

Ukoliko je takva odluka doneta u skladu sa zakonom i ako predmetno zemljište ispunjava uslove iz odluke to zemljište se oporezuje po ceni poljoprivrednog, odnosno šumskog zemljišta.

Prema čllanu 6b Zakona o porezima na imovinu:

-”stan” je  posebni deo objekta koji čini funkcionalnu celinu koja se sastoji od jedne ili više prostorija namenjenih za stanovanje i po pravilu ima zaseban ulaz, osim kad je (ceo ili u pretežnom delu) kategorisan za obavljanje delatnosti ili se u njemu (u celini ili pretežnom delu) obavlja registrovana delatnost;

-“poslovni objekat” je zgrada ili drugi (nadzemni i podzemni) građevinski objekat, odnosno posebni deo objekta (lokal, kancelarija i sl.), koji je namenjen za obavljanje delatnosti, uključujući i:

(1) stan, odnosno kuću za stanovanje, koji je (u celini ili u pretežnom delu) kategorisan za obavljanje delatnosti ili se u njemu (u celini ili pretežnom delu) obavlja registrovana delatnost;

(2) garažu koja se sastoji od više garažnih mesta, odnosno garažnih boksova, sa zajedničkim delovima koji služe pristupu svakom garažnom mestu, odnosno garažnom boksu, namenjenom za obavljanje uslužne delatnosti parkirališta vozila, odnosno smeštaja vazduhoplova, odnosno plovila;

Smatramo da se u predmetnom slučaju pre svega mora posmatrati faktičko korišćenje nepokretnosti koje će uticati na razvrstavnje nepokretnosti za svrhu utvrđivanja osnovice poreza na imovinu. Predlažemo da izvršite uvidjaj, sačinite zapisnik o izvršenom uviđaju i konstatujete činjenično stanje koje bi trebalo da bude dokaz o nameni predmetne nepokretnosti.