Odgovor:

Član 12. stav 1. tačka 10) Zakona o porezima na imovinu propisuje da se porez na imovinu ne plaća za objekte obveznika koji ne vodi poslovne knjige, odnosno obveznika koji vodi poslovne knjige kome je poljoprivreda pretežna registrovana delatnost, koji su namenjeni i koriste se isključivo za primarnu poljoprivrednu proizvodnju, a prema stavu 4. Istog člana uslov za poreska oslobođenje je da ovi objekti nisu ustupljeni drugom licu radi ostvarivanja prihoda na period koji u toku 12 meseci traje duže od 183 dana.

Znači, za obveznika koji vodi poslovne knjige za ostvarivanje prava na poresko oslobođenje potrebno je da kumulativno budu ispunjeni sledeći uslovi:

– da ima pretežnu šifru delatnosti iz sektora poljoprivrede (šifre 01.11 do 01.70)

– da je objekat namenjen za primarnu poljoprivrednu proizvodnju (član 12b propisuje: Objekti namenjeni za primarnu poljoprivrednu proizvodnju, u skladu sa članom 12. stav 1. tačka 10) ovog zakona, su objekti za smeštaj mehanizacije za poljoprivredu, repromaterijala, smeštaj i čuvanje gotovih poljoprivrednih proizvoda, staje za gajenje stoke, objekti za potrebe gajenja i prikazivanje starih autohtonih sorti biljnih kultura i rasa domaćih životinja i objekti za gajenje pečurki, puževa i riba.)

– da se objekat faktički koristi isključivo za primarnu poljoprivrednu proizvodnju (ne za druge namene)

– da objekat nije dat drugom licu uz naknadu (godišnje duže od 183 dana, sa prekidima ili bez prekida).

Poreskia  oslobođenja bliže određuje Mišljenje Ministarstva finansija broj 011-00-00209/2021-04 od 12.3.2021. godine. (mišljenje broj 3 u Biltenu 3/2021).

 

U vašem slučaju uvidom u JRPO i PIB registar, kao i u APR može se utvrditi da poreski obveznik ima pretežnu šifru delatnosti 4719 – Оstala trgovina na malo u nespecijalizovanim prodavnicama, što znači da ne ispunjava prvi od četiri navedena kumulativna uslova za poresko oslobođenje iz člana 12. Stav 1. Tačka 10) Zakona o porezima na imovinu, zbog čega ostale uslove ne treba ni preispitivati jer obveznik zbog navedenog nema pravo na poresko oslobođenje po ovom osnovu.

Napominjemo da se, prema članu 6b Zakona o porezima na imovinu u grupu “pomoćni objekti”, razvrstavaju, između ostalog i ekonomski objekti, u skladu sa zakonom kojim se uređuju planiranje i izgradnja i nadstrešnice osnove preko 10 m2 koje su samostalni objekti.

U skladu sa članom 2. Tačka 24a) Zakona o planiranju i izgradnji, ekonomski objekti jesu objekti za gajenje životinja (staje za gajenje konja, štale za gajenje goveda, objekti za gajenje živine, koza, ovaca i svinja, kao i objekti za gajenje golubova, kunića, ukrasne živine i ptica); prateći objekti za gajenje domaćih životinja (ispusti za stoku, betonske piste za odlaganje čvrstog stajnjaka, objekti za skladištenje osoke); objekti za skladištenje stočne hrane (senici, magacini za skladištenje koncentrovane stočne hrane, betonirane silo jame i silo trenčevi), objekti za skladištenje poljoprivrednih proizvoda (ambari, koševi), ribnjaci, krečane, ćumurane i drugi slični objekti na poljoprivrednom gazdinstvu (objekti za mašine i vozila, pušnice, sušionice i sl.).