Odgovor:

Članom 2a. ZPPPA propisano je da se zakon primenjuje i na izvorne javne prihode JLS koje te jedinice utvrdjuju, naplaćuju i kontrolišu u javnopravnom odnosu. Ovaj zakon primenjuje se i na kamate po osnovu dospelog, a neplaćenog poreza i troškove postupka prinudne naplate poreza (u daljem tekstu: sporedna poreska davanja).

Članom 18. ZPPPA, propisano je i da se odredbe o poreskoj obavezi primenjuju i na obavezu plaćanja sporednih poreskih davanja, osim ako je ovim zakonom drukčije propisano.

Članom 73. ZPPPA propisano je odlaganje plaćanja dugovanog poreza.

Prema navedenom, poreski obveznika može podneti zahtev za odlaganje plaćanja dugovanog poreza i kada se dug odnosi samo na kamatu kao sporedno poresko davanje u slučaju kada je glavni dug jednak nuli (0), po kome se postupa u skladu sa čl.73.-76. ZPPPA.

Odgovor na pitanje dat je u Mišljenju Ministarstva finansija, br. 413-00-137/2016-04 od 29.06.2016. godine.