Odgovor:

Član 28. Pravilnika o uslovima i načinu vođenja računa za uplatu javnih prihoda i raspored sredstava sa tih računa („Sl. glasnik RS”, br. 16/16…151/20, u daljem tekstu: Pravilnik), uređuje povraćaj, na sledeći način: 

Povraćaj više ili pogrešno uplaćenih javnih prihoda obveznika, vrši Uprava za trezor na teret računa za uplatu javnih prihoda, u skladu sa članom 60. Zakona o budžetskom sistemu.

Povraćaj javnih prihoda iz stava 1. ovog člana, Uprava za trezor vrši na osnovu rešenja Poreske uprave, lokalne poreske administracije, odnosno drugog akta nadležnog organa.

Za sve više ili pogrešno uplaćene javne prihode obveznika, za koje u koloni 8 Priloga 1 nije upisana reč: “PU” ili “LPA”, odnosno za koje analitiku uplata ne vodi Poreska uprava ili lokalna poreska administracija, nadležni organ po čijem nalogu je izvršeno plaćanje izdaje potvrdu obvezniku da sredstva nisu, odnosno neće biti iskorišćena po svojoj nameni. Obveznik dostavlja original potvrdu, original naloga za uplatu ili izvod – kao dokaz o izvršenoj uplati, i zahtev za povraćaj više ili pogrešno uplaćenog javnog prihoda Poreskoj upravi – nadležnoj filijali, odnosno lokalnoj poreskoj administraciji.

Na osnovu navedene dokumentacije Poreska uprava – nadležna filijala, odnosno lokalna poreska administracija donosi rešenje za povraćaj više ili pogrešno uplaćenih javnih prihoda, i isto dostavlja Upravi za trezor na izvršenje.

Nadležnost za postupanje po zahtevu za povraćaj/preknjižavanje, uređena je na sledeći način:

-javni prihodi koji nisu pobrojani u tačkama 1-5 člana 14. Zakona o budžetskom sistemu (npr. transferi, donacije, primanja) – LPA nije nadležna – zahtev za povraćaj se podnosi Upravi za trezor.

-javni prihodi za koje je u koloni 8 Priloga 1 Pravilnika upisana reč: “PU” – zahtev za povraćaj/preknjižavanje se podnosi nadležnoj organizacionoj jedinici Poreske uprave.

javni prihodi za koje je u koloni 8 Priloga 1 Pravilnika upisana reč: “LPA”, zahtev za povraćaj/preknjižavanje se podnosi nadležnoj LPA prema opštini kojoj je uplata izvršena.

-javni prihodi za koje u koloni  8 Priloga 1  Pravilnika, nije upisana reč “PU”  ili “LPA” i za koje Poreska Uprava ili LPA ne vodi evidenciju u poreskom računovodstvu, zahtev za povraćaj/preknjižavanje se podnosi nadležnoj organizacionoj jedinici Poreske uprave ili LPA:

  • Ukoliko je za račun u koloni 9 Priloga 1 propisana pripadnost: 1 i/ili 2 i/ili 3 nadležna je LPA. Znači, bez obzira da li prihod pripada opštini (oznaka 1), gradu (oznaka 2) ili pokrajini (oznaka 3) ili se prihod deli između njih, nadležna je LPA.
  • Ukoliko je za račun u koloni 9 Priloga 1 propisana pripadnost: 1 i/ili 2 i/ili 3  i 4 ili samo 4, nadležna je Poreska uprava. Znači, bez obzira da li prihod u potpunosti pripada Republici (oznaka 4) ili Republika prihod deli sa opštinom (oznaka 1) i/ili gradom (oznaka 2) i/ili pokrajinom (oznaka 3) nadležna je Poreska Uprava.

Zahtev za povraćaj/preknjižavanje se podnosi prema opštini kojoj je uplata izvršena.