Pokrećemo postupak kontrole kod poreskog obveznika koji je poresku prijavu PPI-1 za 2020. popunio primenjujući fer vrednost za sve nepokretnosti. Trebalo je da primeni prosečnu cenu po m2. Poreska prijava je obrađena. Na koji način proknjižena zaduženja za 2020. godinu storniramo (da li donosimo Rešenje i R-nalog ili možemo samo kroz R-nalog)? Molimo za primer, kako radite u ovom slučaju (zapisnik, Rešenje o utvrđenom zaduženju u postupku kontrole i sve drugo što radite u postupku kontrole).

Odgovor:  

PRILOG – Forme akata poreske kontrole

Poreska kontrola PPI-1 poreske prijave kojom je poreski obveznik izvršio samooporezivanje i utvrdio porez na imovinu za 2020. godinu, vrši se u skladu sa odredbama člana 118-129 ZPPPA.

Kada je obveznik u ranijoj godini (2020.) podneo poresku prijavu, a u toku tekuće godine (2021.) se vrši poreska kontrola utvrđenog poreza na imovinu za raniju godinu, poreska prijava za 2020. godinu proknjižena je sa danom podnošenja u ranijoj godini.

Kada se u postupku poreske kontrole utvrdi da PPI-1 kojom je prijavljen utvrđeni porez na imovinu za raniju godinu ima nepravilnosti u visini utvrđenog poreza (prijavljena je fer vrednsot, a na osnovu uvida u finansijski izveštaj za 2019. godinu utvrđeno je da nema pravo na to), prvo se donosi zapisnik o kontroli u kome se navode sve činjenice, pravni osnov za postupanje i konstatuje se iznos prijaljenog poreza, tačno obračunatog poreza i razlika poreza koja je utvrđena u psotupku poreske kontrole. Takođe se utvrđuje i kamata od dana dospeća svake kvartalne obaveze do dana sačinjavanja zapisnika. Zapisnik se uručuje poreskom obvezniku.

Nakon toga se, u skaldu sa ZPPPA donosi rešenje kojim se  utvrđuje porez na imovinu za raniju godinu koji nije utvrđen poreskom prijavom (za svaki kvartal pojedinačno i ukupno). Takođe se tim rešenjem utvrđuje kamata koja se obračunava od dana dospeća kvartala do dana kontrole (dana sačinjavanja zapisnika). Pored toga, obvezniku treba utvrditi i kamatu za period od dospeća akontacione obaveze za prvi kvartal naredne godine, do 31. marta – na iznos ranije neutvrđene kvartalne obaveze poreza na imovinu iz kontrolisane fiskalne godine (ukoliko ista nije plaćena u potpunosti ili delom).

Ukupno utvrđene obaveze poreza na imovinu za prethodnu godinu i kamate knjiže se sa danom kontrole (danom sačinjavanja zapisnika), ali se knjiženje sprovodi nakon uručenja rešenja donetog u postupku kontrole.

Utvrđena obaveza za 2020. godinu po podnetoj poreskoj prijavi u toku 2020. godine se ne stornira, jer se poreskom kontrolom ne utvrđuje ukupna obaveza poreskog obveznika, već samo razlika, odnosno ono što nije obuhvaćeno podnetom poreskom prijavom.

U aplikaciji se nakon uručenja rešenja o kontroli vrši knjiženje obaveze utvrđene u kontroli (porez i kamata).

U aplikaciji JIS LPA u delu KONTROLA, ulaskom u KONTROLA PPI-1, dobija se ekran u kome se unose podaci iz postupka kontrole i to:

  • Podaci o poreskom obvezniku
  • Iznos razlike po kvartalima (obaveza koja je utvrđena u postupku poreske kontrole, odnosno za koju obveznik nije izvršio samooporezivanje podnetom poreskom prijavom)
  • Iznos kamate do datuma zapisnika (kamata obračunata u postupku kontrole, od roka za svaki kvartal do dana zapisnika); napomena: program ima i kontrolu obračuna kamate koja se može koristiti
  • Dokazi i napomene
  • Podaci o kontroli.

Ovako evidentirano zaduženje po kontroli, na upitu stanja se vidi:

  1. Zaduženja po kvartalima pod nazivom Kontrola PPI-1, sa šifrom prometa 129
  2. Zaduženje kamate, pod nazivom Zaduženje kamate u tekućoj godini, sa šifrom prometa 191.

U prilogu dostavljamo i forme akata za poresku kontrolu koje treba da prilagodite svakoj konkretnoj situaciji.