Odgovor:  

PRILOG – Forme akata poreske kontrole

Poreska kontrola PPI-1 poreske prijave kojom je poreski obveznik izvršio samooporezivanje i utvrdio porez na imovinu za 2020. godinu, vrši se u skladu sa odredbama člana 118-129 ZPPPA.

Kada je obveznik u ranijoj godini (2020.) podneo poresku prijavu, a u toku tekuće godine (2021.) se vrši poreska kontrola utvrđenog poreza na imovinu za raniju godinu, poreska prijava za 2020. godinu proknjižena je sa danom podnošenja u ranijoj godini.

Kada se u postupku poreske kontrole utvrdi da PPI-1 kojom je prijavljen utvrđeni porez na imovinu za raniju godinu ima nepravilnosti u visini utvrđenog poreza (prijavljena je fer vrednsot, a na osnovu uvida u finansijski izveštaj za 2019. godinu utvrđeno je da nema pravo na to), prvo se donosi zapisnik o kontroli u kome se navode sve činjenice, pravni osnov za postupanje i konstatuje se iznos prijaljenog poreza, tačno obračunatog poreza i razlika poreza koja je utvrđena u psotupku poreske kontrole. Takođe se utvrđuje i kamata od dana dospeća svake kvartalne obaveze do dana sačinjavanja zapisnika. Zapisnik se uručuje poreskom obvezniku.

Nakon toga se, u skaldu sa ZPPPA donosi rešenje kojim se  utvrđuje porez na imovinu za raniju godinu koji nije utvrđen poreskom prijavom (za svaki kvartal pojedinačno i ukupno). Takođe se tim rešenjem utvrđuje kamata koja se obračunava od dana dospeća kvartala do dana kontrole (dana sačinjavanja zapisnika). Pored toga, obvezniku treba utvrditi i kamatu za period od dospeća akontacione obaveze za prvi kvartal naredne godine, do 31. marta – na iznos ranije neutvrđene kvartalne obaveze poreza na imovinu iz kontrolisane fiskalne godine (ukoliko ista nije plaćena u potpunosti ili delom).

Ukupno utvrđene obaveze poreza na imovinu za prethodnu godinu i kamate knjiže se sa danom kontrole (danom sačinjavanja zapisnika), ali se knjiženje sprovodi nakon uručenja rešenja donetog u postupku kontrole.

Utvrđena obaveza za 2020. godinu po podnetoj poreskoj prijavi u toku 2020. godine se ne stornira, jer se poreskom kontrolom ne utvrđuje ukupna obaveza poreskog obveznika, već samo razlika, odnosno ono što nije obuhvaćeno podnetom poreskom prijavom.

U aplikaciji se nakon uručenja rešenja o kontroli vrši knjiženje obaveze utvrđene u kontroli (porez i kamata).

U aplikaciji JIS LPA u delu KONTROLA, ulaskom u KONTROLA PPI-1, dobija se ekran u kome se unose podaci iz postupka kontrole i to:

  • Podaci o poreskom obvezniku
  • Iznos razlike po kvartalima (obaveza koja je utvrđena u postupku poreske kontrole, odnosno za koju obveznik nije izvršio samooporezivanje podnetom poreskom prijavom)
  • Iznos kamate do datuma zapisnika (kamata obračunata u postupku kontrole, od roka za svaki kvartal do dana zapisnika); napomena: program ima i kontrolu obračuna kamate koja se može koristiti
  • Dokazi i napomene
  • Podaci o kontroli.

Ovako evidentirano zaduženje po kontroli, na upitu stanja se vidi:

  1. Zaduženja po kvartalima pod nazivom Kontrola PPI-1, sa šifrom prometa 129
  2. Zaduženje kamate, pod nazivom Zaduženje kamate u tekućoj godini, sa šifrom prometa 191.

U prilogu dostavljamo i forme akata za poresku kontrolu koje treba da prilagodite svakoj konkretnoj situaciji.