Odgovor:

Nastanak poreske obaveze  uređen je član 10. Zakona o porezima na imovinu.

Vodeći računa o Načelu vremenskog važenja poreskih propisa (član 5. ZPPPA), prilikom odlučivanja o nastanku poreske obaveze primenjuju se odredbe Zakona o porezima na imovinu koji su bili u to vreme na snazi. Naime, poreska obaveza utvrđuje se na osnovu propisa koji su bili na snazi u vreme njenog nastanka, osim ako je, u skladu s ustavom i zakonom, za pojedine odredbe zakona predviđeno da imaju povratno dejstvo.

Izuzetno, poreska obaveza po osnovu poreza na imovinu za kalendarske godine koje slede godini u kojoj je nastala poreska obaveza, utvrđuje se na osnovu zakona kojim se uređuju porezi na imovinu koji je na snazi na dan 1. januara kalendarske godine za koju se poreska obaveza utvrđuje, osim ako je, u skladu s ustavom i zakonom, za pojedine odredbe zakona predviđeno da imaju povratno dejstvo.

Radnje u poreskom postupku regulisane su propisima koji su na snazi u vreme kada se preduzimaju.

Za utvrdjivanje obaveze po osnovu poreza na imovinu za 2006 godinu primenjivale su se odredbe Zakona o porezima na imovinu objavljene u Sl. glasniku RS broj 135/04, prema čijim odredbama poreska obaveza nastaje jednim od najranijih dana: danom sticanja prava, danom početka korišćenja, danom osposobljavanja, danom izdavanja upotrebne dozvole, odnosno danom omogućavanja korišćenja imovine na drugi način (član 10. ZPI).

Nastankom prvog od navedenih momenata nastaje i poreska obaveza. U tom smislu, kada je korišćenje nepokretnosti otpočelo poreska obaveza je nastala, nezavisno od toga da li nepokretnost upisana u katastar ili nije. Zaključivanjem i overom ugovora u sudu prodavac prenosi na kupca parvo svojine, koje je sa stanovišta Zakona o porezima na imovinu oporezivo pravo (dan sticanja prava) i momenat nastanka poreske obaveze je momenat overe ugovora u sudu (2006. godina).

Vaša rešenja o utvrdjivanju poreza na imovinu su pretpostavljamo (s obzirom da ne navodite da li je bilo žalbi ili pokrenutih upravnih sporova) konačna, pravnosnažna I izvršna. Zakon o opštem upravnom posutpku propisuju posebne slučajeve uklanjanja i menjanja rešenja (čl. 175.-185). 

Zakon o zaštiti životne sredine (Sl. glasnik RS 135/04….76/18) u čl.87 propisuje da  Jedinica lokalne samouprave može, iz okvira svojih prava i dužnosti, propisati naknadu za zaštitu i unapređivanje životne sredine. Naknadu, svojim aktom propisuje skupština jedinice lokalne samouprave. Naknada se propisuje izmedju ostalog I po osnovu: 1) korišćenja stambenih i poslovnih zgrada, stanova i poslovnih prostorija za stanovanje, odnosno obavljanje poslovne delatnosti, kao i za korišćenje zemljišta za obavljanje redovne delatnosti (u daljem tekstu: nepokretnost.  Obveznici plaćanja naknade po ovom osnovu su imaoci prava svojine na nepokretnosti, odnosno zakupci ako se nepokretnosti koriste po osnovu prava zakupa, a visina naknade se određuje prema površini nepokretnosti i plaća se mesečno do iznosa koji ne može biti veći od iznosa propisanog u skladu sa ovim zakonom.

U predmetnom slučaju obveznik je stekao parvo svojine 2006. godine, pa je on kao imalac prava svojine obveznik I naknade, a sve u skladu sa  Odlukom o naknadi za zaštitu i unapredjivanje životne sredine na teritoriji vaše JLS kojom ste utvrdili obveznike, visinu, rokove, način plaćanja naknade i olakšice za određene kategorije obveznika.

Smatramo da bi trebalo predmetni zahtev odbiti kao neosnovan iz napred navedenih razloga