Odgovor:

Članom 144. stav 1. ZPPPA propisano je da nedopuštenu, neblagovremenu ili od neovlašćenog lica izjavljenu žalbu prvostepeni poreski organ odbaciće zaključkom.

Stavom 2. istog člana propisano je da se protiv zaključka iz stava 1. ovog člana može podneti žalba u roku od osam dana od dana prijema zaključka.

Član 146. ZPPPA propisuje da stranke u postupku po žalbi su žalilac ili lice koje ima pravni interes.

 

Prema navedenom, u vašem slučaju, s obzirom da je žalba podneta neblagovremeno, a da je lice preminulo pre dana kada je žalba podneta, po našem mišljenju zaključak o odbacivanju žalbe se donosi sa pozivanjem na oba osnova – žalba se odbacuje jer je neblagovremena i podneta od strane  neovlašćenog lica.

Žalba je podneta od neovlašćenog lica iz razloga što donošenjem poreskog rešenja na preminulo lice nisu u poreskom postupku povređena prava žalioca niti njegovi pravni interesi, jer žalilac nije zadužen obavezom preminulog lica.

S obzirom da je rešenje doneto preminulom licu nakon njegove smrti to rešenje nije pravosnažno pošto u momentu donošenja poreskog rešenja ne postoji poreski obveznik, pa rešenje nije moglo biti uručeno poreskom obvezniku koji je preminuo.

Sem toga, žalilac se po saznanju o postojanju rešenja o utvrđivanju poreza preminulom licu mogao obratiti poreskom organu I bez izjavljivanja predmetne žalbe, nakon čega bi poreski organ po službenoj dužnosti sproveo neophodne radnje u poreskom postupku (što ćete vi svakako I učiniti pre donošenja zaključka o odbacivanju žalbe I to navesti u obrazloženju zaključka).

Ako je poreski obveznik preminuo u toku 2020. godine, treba doneti rešenje kojim se utvrđuje prestanak poreske obaveze sa danom smrti i otpisuje  deo zaduženja koji se odnosi na period nakon smrti, sa pripadajućom kamatom.

U ovom trenutku, donošenjem poreskog rešenja na preminulo lice nisu u poreskom postupku povređena prava žalioca niti njegovi pravni interesi, jer žalilac nije zadužen obavezom preminulog lica. Ali nakon sprovođenja ostavinskog postupka i utvrđivanja naslednika (ili ako je to već utvrđeno), u postupku prenosa duga sa preminulog lica na naslednika, naslednik bi mogao da osporava deo duga koji se odnosi na obavezu za 2020. godinu (za period do dana smrti ostavioca) jer za tu godinu poreska obaveza nije utvrđena poreskom obvezniku dok je bio živ.

Ako je poreski obveznik preminuo pre 2020. godine, tada se obaveza poništava i otpisuje u celosti sa pripadajućom kamatom, tako da ta obaveza nikada neće ni biti preneta na naslednika.