Odgovor

Plaćanje boravišne takse uređeno je Zakonom o ugostiteljstvu i posebnom odlukom JLS  donetom u skladu sa članom 73 ovog zakona.

Članom 70. ovog zakona propisano je da:  boravišnu taksu plaća korisnik usluge smeštaja koji izvan svog mesta prebivališta koristi uslugu smeštaja u ugostiteljskom objektu za smeštaj za korišćenje komunalne, saobraćajne i turističke infrastrukture i suprastrukture na području jedinice lokalne samouprave. Boravišna taksa plaća se za svaki dan boravka u ugostiteljskom objektu za smeštaj.

Naplatu boravišne takse od korisnika usluge, naplaćuje subjekt koji pruža uslugu smeštaja (u daljem tekstu: davalac smeštaja). Boravišna taksa se naplaćuje istovremeno sa naplatom usluge smeštaja.

Davalac smeštaja dužan je da u računu za uslugu smeštaja posebno iskaže iznos boravišne takse.

Članom 71. ovog zakona propisano je da izuzetno od člana 70. ovog zakona boravišnu taksu plaća ugostitelj, koji kao fizičko lice pruža usluge smeštaja u objektima domaće radinosti i seoskom turističkom domaćinstvu. Boravišnu taksu iz stava 1. ovog člana fizičko lice plaća u utvrđenom godišnjem iznosu na propisan način.

Članom 75. propisano je da Vlada bliže propisuje uslove i način utvrđivanja visine godišnjeg iznosa boravišne takse za fizičko lice koje pruža ugostiteljske usluge smeštaja u objektima domaće radinosti i seoskom turističkom domaćinstvu, kao i način i rokove plaćanja.

UREDBOM O USLOVIMA I NAČINU UTVRĐIVANJA VISINE GODIŠNJEG IZNOSA BORAVIŠNE TAKSE ZA FIZIČKO LICE KOJE PRUŽA UGOSTITELJSKE USLUGE SMEŠTAJA U OBJEKTIMA DOMAĆE RADINOSTI SEOSKOM TURISTIČKOM DOMAĆINSTVU, KAO I NAČIN I ROKOVI PLAĆANJA – koja je na snazi od 1. jula 2019. godine, uređeno je plaćanje boravišne takse za koju je  obveznik plaćanja jfizičko lice, koje poseduje rešenje o kategorizaciji i pruža usluge smeštaja u objektima domaće radinosti i seoskom turističkom domaćinstvu, koje ima do ukupno 30 ležaja ili do 20 kamp parcela.

Članom 5. Ove Uredbe propisano je da je nadležni organ jedinice lokalne samouprave na čijoj teritoriji se ugostiteljski objekat nalazi, dužan  da za svako fizičko lice utvrdi visinu godišnjeg iznosa boravišne takse u roku od 15 dana od dana pravnosnažnosti rešenja o kategorizaciji. Taj nadležni organ, po preporuci Ministarstva državne uprave i lokalne samouprave je LPA.

Prema tome, LPA u svojoj bazi podataka po osnovu boravišne takse vodi fizička lica koja poseduju rešenje o kategorizaciji koje je organ JLS nadležan za izdavanje rešenja o kategorizaciji uneo u aplikaciju eTurista i koje je elektronskim putem preneto u LPA aplikaciju.

LPA nije nadležna da vrši utvrđivanje boravišne takse za ugostiteljske objekte za smeštaj (hotel, motel i slično) za koji su obveznici davaoci smeštaja, koji su dužni da boravišnu taksu naplate zajedno sa uslugom smeštaja.

Takođe, nije propisano da je LPA nadležna da evidentira uplate po ovom osnovu.

S obzirom da LPA kao nadležni organ može izdavati uverenja o podacima o kojima vodi službenu evidenciju, proizilazi da o ovim podacima LPA ne može izdavati uverenje jer ne administira boravišnu taksu za te vrste ugostiteljskih objekata.

Prema članu 80 Zakona o ugostiteljstvu inspekcijski nadzor nad primenom ovog zakona vrši jedinica lokalne samouprave preko ovlašćenih inspektora u delu kojim se uređuje, između ostalog i boravišne takse (naplata i uplata, isticanje u računu i dr.).

U skladu sa članom 16. stav 1. Zakona o ugostiteljstvu donet je Pravilnik o načinu unošenja, rada, vođenja i korišćenja centralnog informacionog sistema i njegovoj sadržini i vrsti podataka, (Službeni glasnik broj 44/2020), po kome postupaju organizacione jedinice JLS koje su nadležne da unose podatke u ovaj sistem (CIS). Kod nas u Beogradu je to Skeretarijat za privredu koji i izdaje rešenja o kategorizaciji i obavlja i druge poslove koji se odnose na ugostiteljstvo i turizam.

Članom 10 ovog pravilnika propisano je:

JLS ima pristup funkcionalnostima CIS-a i unetim podacima u delu evidencije ugostitelja i ugostiteljskih objekata, kategorizacije ugostiteljskih objekata, boravišne takse, kao i u delu izveštavanja i analitike.

Pristup funkcionalnostima CIS-a i podacima iz stava 1. ovog člana JLS ostvaruje samo za ugostitelje i ugostiteljske objekte koji se nalaze na njenoj teritoriji.

Pristup funkcionalnostima CIS-a i podacima iz stava 1. ovog člana u delu kategorizacije ugostiteljskih objekata JLS ostvaruje samo za ugostiteljske objekte iz člana 5. stav 1. ovog pravilnika.

Izuzetno od stava 2. ovog člana JLS ima uvid u podatke CIS-a u delu provere kapaciteta individualnih ležajeva i kamp parcela, ugostitelja, koji kao fizičko lice obavlja ugostiteljsku delatnost na teritoriji cele Republike Srbije.

Pristup funkcionalnostima CIS-a i podacima iz stava 1. ovog člana ima jedno ili više lica u JLS na osnovu dodeljenog korisničkog naloga.

Lice iz stava 5. ovog člana nema pristup podacima korisnika usluga smeštaja, koji se odnose na podatke o ličnosti.

Lice iz stava 5. ovog člana dodeljuje korisnički nalog ugostitelju.

JLS vodi evidenciju o dodeljenim ili izmenjenim korisničkim nalozima iz stava 7. ovog člana.

Prema tome LPA nema i ne treba da ima pristup sistemu eTurista, već je to nadležnost druge organizacione jedinice u JLS.  

Dopuna pitanja: 

Problem je u tome što Odlukom o boravišnoj taksi za teritoriju naše JLS definisano je da:
“Nadzor nad sprovođenjem ove Odluke vrši Odeljenje za privredu, turizam i lokani ekonomski razvoj. Inspekcijski nadzor u delu provere naplate i uplate boravišne takse, isticanja u računu i dr. uvidom u unetepodatke o korisniku usluge i drugu prateću dokumentaciju, kao i u delu uplate boravišne takse od strane ugostitelja kao fizičkog lica iz člana 6. stav 1. ove Odluke i prinudnu naplatu neplaćene boravišne takse, vrši Odeljenje lokalne poreske administracije.”
Možda bi bilo najbolje da u svrhu vršenja nadzora i eventualno izdavanja uverenja tražimo da i LPA ima pristup aplikaciji eTurista u delu utvrđivanja i naplate boravišne takse za pravna lica.

Odgovor:

Utvrđivanje boravišne takse ne vrši se u skladu sa ZPPPA, već se ista samo iskazuje na računu davaoca smeštaja. Vašom odlukom je propisano da LPA vši inspekcijski nadzor u delu provere naplate i uplate boravišne takse, isticanja u računu i dr. i prinudnu naplatu neplaćene boravišne takse.

Uzimajući u obzir navedeno, kao i Pravilnik o načinu unošenja, rada, vođenja i korišćenja centralnog informacionog sistema i njegovoj sadržini i vrsti podataka, na vašoj JLS je da odredi lica koja će imati pristup funkcionalnostima CIS-a (apikacije eTurista), a pretpostavljamo da zaposleni u LPA treba da imaju pristup kako bi sprovodili inspekcijski nadzor I prinudnu naplatu.

S obzirom da se ovde ne vrši utvrđivanje obaveze u smislu ZPPPA, smatramo da nema osnova da se navedena vrsta boravišne takse vodi kroz sistem JIS LPA. To znači da vi kao LPA o ovim podacima ne vodite službenu evidenciju (to nemate ni obavezu po odluci, već je vaša obaveza da vršite inspekcijski nadzor i prinudnu naplatu).

U vezi izdavanja uverenja, napominjemo da je članom 30. ZUP propisano izdavanje uverenja o kojima se ne vodi službena evidencija i ovaj član glasi:

(1) Organi izdaju strankama, na usmeni ili pisani zahtev, uverenja i druge isprave o činjenicama o kojima ne vode službenu evidenciju, kada je to propisom određeno i pošto prethodno potrebne činjenice utvrde u dokaznom postupku.

(2) Uverenje ili druga isprava o činjenicama o kojima se ne vodi službena evidencija ili rešenje kojim se odbija zahtev stranke izdaju se u roku od 30 dana od podnošenja zahteva, ako zakonom ili drugim propisom nije određen kraći rok. U suprotnom, stranka može da izjavi žalbu kao da je zahtev odbijen.

(3) Organ koji vodi postupak u kome su uverenje ili druga isprava podneti kao dokaz, nije vezan njihovom sadržinom i može samostalno da utvrđuje činjenice koje su u njima sadržane.

Za boravišnu taksu fizičkih lica koja imaju kategorizovan smeštaj obaveza po osnovu boravišne takse se utvrđuje rešenjem (prema članu 6. Vaše Odluke pretpostavljamo  da je LPA organ JLS koji to čini u skladu sa Urebom Vlade RS, iako to u smamo tekstu odluke nije navedeno), tako da LPA za ovu vrstu boravišne takse vodi službenu evidenciju i može izdati uverenje na osnovu toga.