Pitanja i odgovori

Da li se donosi akt u postupku poreske kontrole poreza na imovinu u kojoj je utvrđeno da je poreski obveznik, poreskom prijavom kojom vrši samooporezivanje, pogrešno utvrdio veći iznos poreske obaveze za porez na imovinu i to: unošenjem pogrešne zone tj. više cene po m², veće površine nepokretnosti, ranijeg datuma sticanja prava, pogrešnim određivanjem vrste nepokretnosti (građevinsko zemljište umesto poljoprivrednog, stan umesto kuće za stanovanje…) ili je greškom utvrdio i poreskom prijavom prijavio porez na imovinu za nekretnine za koje je propisano poresko oslobođenje (nekretnine za dalju prodaju u godini izgradnje i prvoj narednog godini) uzevši u obzir da nakon otpočinjanja poreske kontrole, u skladu sa zakonom, poreski obveznik više nije u mogućnosti da podnese izmenjenu poresku prijavu kojom bi umanjio pogrešno obračunat porez?

Odgovor »

Poreski obveznik je preminuo 2018. godine. Sud je doneo ostavinsko rešenje po kojem su naslednici supruga, sin i ćerka, svi po 1/3 udela. Uložena je žalba i poništeno je ovo ostavinsko rešenje. Pokrenuta je parnica na kojoj su pozvani supruga i sin da bi se u parničnom postupku raspravila zaostavština. Sve do 2020. godine parnični postupak nije završen, a supruga je preminula te godine. Nakon njene smrti sud je doneo rešenje na zaostavštini i za naslednike su utvrđeni sin i ćerka. Ponovo je uložena žalba od strane sina i pokrenut je parnični postupak. U 2021. godini je doneto rešenje o poravnanju i kao zakonski naslednici pokojnika su utvrđeni sin i snaja sa po ½ na stambenim objektima, a ćerka sa 1/1 na zemljištu. Rešenje je pravosnažno. Naslednici sin i snaja su nam doneli dokumentaciju kako bismo ih zadužili kao nove obveznike. Prema podacima iz knjigovodstva, pokojnik od 2018. godine do 2021. godine ima poreski dug. Kojim naslednicima utvrditit poreski dug? Da li se posmatra  2018. godina kada je bilo tri naslednika i kada je ostavinsko rešenje poništeno? Ili rešenje o poravnanju koje je doneto 2021. godine kojim su određeni naslednici iza pokojnika?

Odgovor »

Od strane uprave za Trezor upućen nam je zahtev za povraćaj čija je problematika sledeće: Uplatilac (fizičko lice) je popunio uplatnicu želeći da uplati zdravstveno osiguranje, ali je greškom radnika blagajne Uprave za Trezor novac usmeren na račun poreza na imovinu. Kako navedeni uplatilac nije naš obveznik, uplaćena sredstva legla su na depozit poreza na imovinu LPA. Ispravljajući svoju grešku Uprava za Trezor je stranci uplatila novac sa njihovog privremenog računa i zatim se obratila nama da mi izvršimo povraćaj sredstava sa poreza na imovinu na njihov privremeni račun. Tumačeći čl. 30. i čl. 35. Pravilnika o načinu i postupku obavljanja platnog prometa u okviru konsolidovanog računa Trezora i čl. 56. Zakona o platnim uslugama, zaključujemo da je sama Uprava za Trezor trebala da ispravi sopstvenu grešku i da izvrši povraćaj sa našeg računa, bez obraćanja nama, ali nas interesuje Vaše mišljenje.

Odgovor »

U koju grupu nepokretnosti da svrstamo ribnjak (vodi se u katastru kao zemljište pod zgradom i drugim objekatima – ribnjak) koji je kupilo fizičko lice? Da li je bitno da znamo da li je on u funkciji? Ako nije u funkciji da ga oporezujemo kao poljoprivredno zemljište ili ako je u funkciji, da ga evidentiramo kao garaže i pomoćni objekat uz poresko oslobođenje da je objekat koji je namenjen i koristi se za poljoprivrednu proizvodnju? Šta u tom slučaju da radimo sa poreskom osnovicom i da li da je umanjujemo za amortizaciju?

Odgovor »

Poreski obveznik je podneo zahtev za poresku kontrolu jer mu se oporezuju ekonomski objekti koji služe za poljoprivrednu proizvodnju. Zakonom o porezima na imovinu je propisano da se porez na imovinu ne plaća na objekte obveznika koji ne vodi poslovne knjige, odnosno obveznika koji vodi poslovne knjige kome je poljoprivreda pretežna registrovana delatnost, koji su namenjeni i koriste se isključivo za primarnu poljoprivrednu proizvodnju. Obveznik se poljoprivrednom bavi isključivo za svoje potrebe, to mu nije pretežna delatnost. Da li takve zahteve treba usvojiti?

Odgovor »