Pitanja i odgovori

Za poreski dug od 6.000.000 dinara imamo upisanu hipoteku na imovini poreskog obveznika, čija je vrednost višestruko veća. Pre nas je upisana poreska uprava za iznos duga od 180.000.000 dinara. Da li mi imamo pravo da prodajemo imovinu poreskog obveznika dok se ne namiri naš dug, budući da se prvo namiruje dug poreske uprave ili ukoliko bi pokrenuli prodaju, da li vršimo prodaju samo srazmerno poreskom dugu koji poreski obveznik ima kod nas? Kakva su naša prava i ograničenja u ovom slučaju?

Odgovor »

Ako se PN vrši na sredstvima sa tekućeg računa FL, i dobijeni su podaci o računima kod više banaka, različitog stanja i prometa, da li se rešenje o PN donosi za jedan račun i na njemu se izvršava isključivo ili se donosi jedno rešenje uopšteno, bez unosa br. računa, i šalje svim poslovnim bankama na izvršenje? Da li onda samo mi pratimo kada će doći do potpunog namirenja, s obzirom da poslovne banke imaju rešenje prema kom se naplaćuje ukupan dug do potpunog namirenja, ali nemaju informaciju o činjenici da je sa račune neke druge poslovne banke takođe počelo izmirenje dela duga?

Odgovor »

Poreskom obvezniku-FL je u prinudnoj naplati skinuto 2 miliona dinara zbog duga za poslovne objekte. Radi se o obvezniku koji nikada ne prima rešenja, opomene i sl. Ove godine rešenje za IFL mu je uručeno preko e-sandučeta. Stigao nam je zahtev (rok za žalbu je istekao) u kome traži ponavljanje postupka za 2022. godinu zbog neslaganja u kvadraturi jednog objekta i prilaže nalaz veštaka, koga je angažovao jer se kvadrature iz katastra po njemu ne slažu sa kvadraturama na terenu. Da li treba raditi ponavljanje postupka, izlaziti na teren?

Odgovor »