Pitanja i odgovori

Unesite ključnu reč:

LPA je poreskom obvezniku utvrdila obavezu u iznosu od 6.000 dinara u 2021. godini. Obveznik je tu obavezu izmirio u celosti, a nakon toga izjavio žalbu na predmetno rešenje nakon čega ju je drugostepeni organ usvojio. LPA je u ponovnom postupku obustavila postupak, jer je obvezniku donela rešenje za objekat koji ne postoji. Obveznik je Rešenjem o preknjižavanju na njegov zahtev dobio nazad uplaćenih 6000 dinara, ali sada traži i kamatu za taj iznos preko advokata kao Zahtev za povracaj neosnovano uplaćenog iznosa. Kako se obračunava kamata? Sa kog računa i sa kojim pozivom na broj?

Odgovor »

LPA je kao sredstvo obezbeđenja za reprogram upisala hipoteku na nepokretnosti u iznosu od 19 miliona na dan 08.02.2018. godine. Nadalje nismo išli u postupak prinudne naplate iako je resenje o reprogramu ukinuto. Sada je određena javna prodaja predmetne nepokretnosti putem elektronskog nadmetanja. LPA kao hipotekarni poverilac treba da da obaveštenje o visini potraživanja do 09.05. Kako se vrši obračun visine potraživanja? Da li uzimamo samo iznos koji smo upisali kad smo stavili hipoteku, sta je sa naknadnim tekucim obavezama, sta je sa kamatom i do kog datuma se ona obracunava?

Odgovor »