Pitanja i odgovori

Unesite ključnu reč:

Dobili smo zahtev za otpis duga poreza na imovinu fizičkog lica zbog pogrešno utvrđene obaveze u periodu od 2008-2019. godine. U našoj evidenciji utvrđeno je da je vasnik nepokretnosti (na osnovu Ugovora o kupoprodaji ) bilo maloletno lice, a da je poresku prijavu PPI-2 podnela majka kao staratelj 2008. godine. Prijavu je majka potpisala kao starartelj, koja je zaduživana do punoletstva sina tj. do 2019. godine. Koga je trebalo zaduživati i ko plaća poreske obaveze za maloletno lice? Da li treba otpisati utvrđene obaveze na ime majke koja je bila staratelj i po kom osnovu?

Odgovor »

Poreski obveznik je početkom godine posedovao dve nepokretnosti – kuću i stan. Prebivalište u ličnoj karti je bilo na stanu, na kom je i ostvario umanjenje poreskog kredita prilikom obračuna poreza. Da li da prilikom donošenja novog rešenja ukinemo poreski kredit za stan (iako je imao prebivalište do 10.08.), za koji se mora utvrditi obaveza do datuma ugovora o kupoprodaji, a da umanjimo zaduženje za kuću od 01.01.2023. godine (iako nije imao prebivalište do 10.08.)?

Odgovor »

Obveznik je 2020. godine podneo zahtev u kom se poziva na zastarelost komunalne takse. Zahtev je odbijen, kao i žalba na to rešenje od strane drugostepenog organa. Obveznik pokreće upravni spor koji i dalje traje. U 2022. podnosi isti zahtev, na šta mu se donosi novo rešenje o odbijanju i sprovodi prinudna naplata kojom se naplaćuje ceo iznos obaveze. Na rešenje o odbijanju zahteva, obveznik podnosi žalbu, koju ovog puta drugostepeni organ usvaja zbog tehničke greške oko zavodnog broja zahteva. Kakvo rešenje treba doneti u ponovnom postupku, imajuči u vidu da se za istu stvar vodi upravni spor?

Odgovor »

program podržava

program sprovodi

Kontakt

Kancelarija programa MED u okviru Predstavništva HELVETAS Swiss Intercooperation SRB

Makedonska 12/VI
11000 Beograd, Srbija
Tel. +381 11 3341 218,
      +381 11 3341 237   

med@helvetas.org