Pitanja i odgovori

Imamo pitanje u vezi stambenih jedinica koje nisu upisane u katastar, a fizički se nalaze u potkrovlju stambenih zgrada (stavljene su u funkciju, a da prethodno nisu pribavljene neophodne dozvole). Šta raditi kada kupac i investitor zaključe ugovor o kupoprodaji u kome se kao predmet kupoprodaje navodi samo stan za koji postoji i građevinska i upotrebna dozvola, a kupac faktički kupuje i “tavanski prostor” u potkrovlju (bez ugovora o kupoprodaji) i praktično integriše dva stana u jedan? Preko aplikacije mi kao služba dobijamo poresku prijavu u kojoj se iskazuje samo površina “legalnog” stana i pri tome ne znamo kolika je površina dela u potkrovlju. Kakve korake u tom smislu predlažete kako bi se prijavio i deo u potkrovlju?

Odgovor »

Imamo pitanje na temu oslobođenja po čl. 12 ranije stav 6 sada stav 7 Zakona o porezima na imovinu („Sl. glasnik RS“, br. 26/2001…144/2020): „Porez na imovinu na nepokretnosti obveznika koji vodi poslovne knjige, koje od nastanka poreske obaveze iskazuje u svojim poslovnim knjigama kao dobro isključivo namenjeno daljoj prodaji, koje se ne koriste, ne plaća se za godinu u kojoj je poreska obaveza nastala, kao ni za godinu koja sledi toj godini.“ Obveznik fizičko lice podneo je žalbu na rešenje kojim mu je utvrđen porez na imovinu za 2021. godinu koju je stekao 30.09.2020. godine (dan overe ugovora o kupoprodaji nepokretnosti), jer je prema njegovim navodima istu otuđio prenosom na tri različita pravna lica. Sva tri pravna lica su podnela PPI-1 i navela kao osnov oslobođenja član 12 stav 6. Da li je moguće ostvariti pravo na oslobođenje po ovom osnovu imajući u vidu važeća mišljenja Ministarstva finansija i sledeću situaciju: obveznik koji je naveo da je otuđio predmetne nepokretnosti osnovao je jedno od tri pravna lica (osnovano 30.09.2020. godine) i doneo je 07.10.2020. godine Odluku o povećanju osnovnog kapitala društva, čime je izvršio unošenje nenvčanog uloga – veći deo nepokeretnosti (ista je objavljena na sajtu APR). Navedeno pravno lice je uz PPI-1 koju je podneo 22.10.2020. godine, kao dokaz za oslobođenje priložio nepotpisanu Odluku od 07.10.2020. godine, kojom se određuje namena navedenih parcela za dalju prodaju.

Odgovor »

Poreski obveznik zaključno sa 31.12.2010. godinom nije zaduživan komunalnom taksom. Dana 31.10.2012. godine dug mu je bio u mirovanju, ali je odmah ispao iz mirovanja zbog neplaćanja redovnih obaveza po osnovu poreza na imovinu (na kartici storno mirovanje duga 31.10.2012. godine). Od 04.03.2016. godine bio je u reprogramu po čl. 10, ali je reprogram ukinut usled neplaćanja 27.03.2017. godine. Kako u ovom slučaju računamo apsolutnu zastarelost, sa kojim datumom se smatra da je dug zastareo?

Odgovor »

Poreski obveznik je uložio žalbu na poresko rešenje za 2021. godinu (traženo je da se umanji porez za poreski kredit, ali adresa prebivališta u trenutku donošenja rešenja nije bila ista kao adresa nepokretnosti), svi spisi predmeta su dostavljeni drugostepenom organu na odlučivanje. Sada je poreski obveznik podneo zahtev za korekciju kvadrature i izmenu visine utvrđenog poreza za 2021. godinu. Uz zahtev je priložio dokaz iz projektne dokumentacije da mu je u ugovoru o kupoprodaji uneta pogrešna korisna površina nepokretnosti, jer su u njoj uključene i terase. Kako postupamo u ovom slučaju jer drugostepeni još uvek nije rešio po žalbi istog poreskog obveznika?

Odgovor »