Partneri

Program podržava Vlada Švajcarske kroz Švajcarsku agenciju za razvoj i saradnju (SDC).

Švajcarska i Srbija imaju dugogodišnje partnerstvo od 1991. godine uz finansijsku pomoć od 400 miliona evra. Švajcarska je jedan od najvažnijih bilateralnih donatora.

 

Implementator programa je Helvetas Swiss Intercooperation, švajcarska nevladina organizacija koja broji preko 100.000 članova.

Helvetas promoviše osnovna prava pojedinaca i grupa i jača vlade i druge nosioce dužnosti u pružanju usluga. Osnovana je 1955. godine kao prva privatna organizacija za razvojnu saradnju u Švajcarskoj.

 

helvetas logo

Ministarstvo državne uprave i lokalne samouprave obavlja poslove državne uprave koji se odnose na sistem državne uprave i organizaciju i rad ministarstava, posebnih organizacija, javnih agencija i javnih službi Republike Srbije. Sektor za evropske integracije i međunarodnu saradnju obavlja poslove koji se odnose na koordinaciju, usmeravanje i podršku aktivnostima vezanim za harmonizaciju politika, propisa, procedura i standarda radi ispunjavanja obaveza i ostvarivanje ciljeva Republike Srbije u procesu pristupanja Evropskoj uniji i na međunarodnom planu. Sektor sarađuje sa nadležnim organima, organizacijama i međunarodnim donatorima radi obezbeđivanja podrške za postizanje ciljeva Ministarstva i učestvuje u pripremi strateških i programskih dokumenata za finansiranje iz međunarodne donatorske pomoći.

Ministarstvo finansija obavlja poslove državne uprave koji se odnose republički budžet, utvrđivanje konsolidovanog bilansa javnih prihoda i javnih rashoda, sistem i politiku poreza, taksi, naknada i drugih javnih prihoda, osnove sistema doprinosa za socijalno osiguranje i obezbeđivanje finansiranja obaveznog socijalnog osiguranja.

Stalna konferencija gradova i opština (SKGO) je asocijacija lokalne samouprave. Misija SKGO je da zastupa intererese, pruža usluge i podržava razvoj i unapređenje lokalne samouprave kroz zajedničko delovanje članstva, u skladu sa evropskim standardima.

Kancelarija za IT i eUpravu vrši koordinaciju i pružanje podrške za ostvarivanje međunarodne saradnje i poslovanja na globalnom tržištu za digitalne, inovativne i kreativne delatnosti, sa ciljem održivog i integrisanog ekonomskog rasta Srbije.

Republički sekretarijat za javne politike obavlja stručne poslove koji se odnose na kreiranje i upravljanje javnim politikama, sprovođenje regulatorne reforme i analizu efekata dokumenata javnih politika i propisa koje pripremaju ministarstva i posebne organizacije.

Program pruža podršku:

  • 15 LS za unapređenje procesa uključivanja građana u proces donošenja odluka na lokalnom nivou;
  • 44 LS u vidu angažovanja saradnika u lokalnoj poreskoj administraciji;
  • 55 LS u vidu tehničke podrške u oblasti lokalne poreske administracije
  • tehnička podrška za sve LS u Srbiji (osim KiM) u saradnji sa SKGO u oblasti lokalne poreske administracije

program podržava

program sprovodi

Kontakt

Kancelarija programa MED u okviru Predstavništva HELVETAS Swiss Intercooperation SRB

Makedonska 12/VI
11000 Beograd, Srbija
Tel. +381 11 3341 218,
      +381 11 3341 237   

med@helvetas.org