Odgovor:

Način dodele kućica fizičkim licima i preduzetnicima u određenom vremenskom periodu nije u nadležnosti LPA.

Prvo pitanje je da li se kućice postavljaju na javnoj površini ili ne, da li se koriste za obavljanje poslovne ili druge delatnosti.

Prema Zakonu o naknadama za korišćenje javnih površina, čl. 236, naknade za korišćenje javne površine, su, između ostalog i naknade za korišćenje prostora na javnoj površini u poslovne i druge svrhe.

JLS treba da ima donetu odluku o postavljanju privremenih objekata na teritoriji JLS kojom treba da bude uređeno: vrsta, izgled, uslovi i način postavljanja, korišćenja i uklanjanja manjih montažnih objekata privremenog karaktera na javnim i drugim površinama na teritoriji vaše JLS, vršenje nadzora nad primenom odredaba te odluke i inspekcijski nadzor.

Svakako bi trebalo da postoji plan postavljanja ovih objekata, kao i da se isti dodeljuju sprovođenjem javnog konkursa.

Ovi postupci, kao i priprema odluke i izdavanje odobrenja nisu u nadležnosti LPA, već drugih organizacionih delova vaše JLS.