Odgovor:

Pravilnik o načinu i postupku obavljanja platnog prometa u okviru konsolidovanog računa trezora („Službeni glasnik RS“, broj 96/2017 …152/2020) propisuje način i postupak ispravljanja grešaka povraćajem ili preknjižavanjem više ili pogrešno uplaćenih javnih prihoda u platnom prometu.

Kada se rešava po zahtevu za povraćaj/preknjižavanje, kada je prilikom uplate javnih prihoda došlo do greške u platnom prometu, tako da je pružalac platnih usluga pogrešno izvršio transfer odobrenja, odnosno ako je pri obradi podataka upisanih u nalogu kojim je izvršena uplata javnih prihoda, pružalac platnih usluga uneo pogrešan uplatni račun javnih prihoda, opštinu, odnosno teritoriju ili PIB, poreski obveznik se obraća pružaocu platnih usluga. Pružalac platnih usluga  podnosi zahtev za preknjižavanje javnih prihoda, po kojem nadležna unutrašnja jedinica Uprave za trezor postupa na način propisan Pravilnikom o načinu i postupku obavljanja platnog prometa u okviru konsolidovanog računa trezora. Po prijemu reklamacije, unutrašnja jedinica Uprave za trezor odmah, a najkasnije sutradan, vrši preknjižavanje, ispostavljanjem internog naloga za prenos sredstava.

Za ove greške, pružalac platnih usluga kod koga je greška nastala, zahtev za povraćaj ili preknjižavanje tih uplata podnosi unutrašnjoj jedinici Uprave za trezor, po principu teritorijalne nadležnosti Uprave za trezor.

Prema navedenom, imajući u vidu zakonske odredbe na koje ste se i vi pozvali, kao i da se računi za uplatu javnih prihoda vode prema Planu računa za uplatu javnih prihoda, u okviru konsolidovanog računa trezora, smatramo da ste pravilno izveli zaključak da je Uprava za trezor, nakon konstatovanja da je nastala greška u platnom prometu, bez ikakvog upućivanja zahteva za povraćaj, trebalo da izvrši povraćaj i ispravi sopstvenu grešku.  

Ukoliko lokalna poreska administracija utvrdi da nije nadležna za rešavanje po zahtevu za povraćaj/preknjižavanje, postupa u skladu sa članom 62. Zakona o opštem upravnom postupku i zahtev odbacuje rešenjem zbog nenadležnosti.