Odgovor:

U vezi navedenog pitanja, a saglasno čl.6a. Zakona o porezima na imovinu a u vezi sa čl.2, 17, 18, 30, 31, 35, i 83.  Zakona o ugostiteljstvu, smatramo da se stan ili kuća za stanovanje koji su rešenjem nadležnog organa kategorizovani kao ugostiteljski objekat u kojem se pružaju usluge smeštaja, za svhu utvrdjivanja osnovice poreza na imovinu razvrstavaju kao poslovni prostor.

Takođe, članom 6b. Zakona o porezima na imovinu definisano je značenje pojedinih pojmova koji su od značaja kod razvrstavanja nepokretnosti za svrhu utvrdjivanja osnovice poreza na imovinu.

Ministarstvo finansija je o navedenom dalo mišljenje broj 011-00-00057/2020-04 od 02.06.2020. godine.

U vezi navedenog takođe podsećamo i na odredbe čl.33. stav 5) Zakona o porezima na imovinu koji propisuje da promene u toku poreske godine od značaja za visinu obaveze po osnovu poreza na imovinu ne utiču na utvrđivanje poreske obaveze za tu godinu istom obvezniku (koji vodi, odnosno koji ne vodi poslovne knjige), osim u slučajevima iz člana 12. st. 3. i 4. ovog zakona, odnosno promene korisne površine nepokretnosti u toku poreske godine.

Odredbe člana 33g. stav 2) i stav 3) Zakona o porezima na imovinu propisuju da za imovinu za koju je podnta poreska prijava u skladu sa ovim zakonom, odnosno za koju se ne podnosi poreska prijava u skladu sa članom 33b stav 1. ovog zakona, obveznik koji ne vodi poslovne knjige dužan je da podnese poresku prijavu ako je došlo do promene od uticaja na visinu poreske obaveze za tu imovinu, o kojoj nisu sadržani podaci u podnetoj poreskoj prijavi ili u drugim podacima koje je javni beležnik dostavio nadležnom organu jedinice lokalne samouprave u skladu sa članom 33b stav 3. ovog zakona.

Prijava iz stava 2. ovog člana podnosi se od 1. do 31. januara poreske godine koja sledi godini u kojoj je došlo do promene koja se prijavljuje, osim u slučaju iz člana 33v stav 1. tač. 6) do 8) ovog zakona.

Prema navedenom, za svrhu utvrđivanja osnovice poreza na imovinu kategorizovani stan razvrstava se u poslovni prostor a vodeći računa o napred navedenom članovima Zakona obaveza po osnovu poreza na imovinu po rešenju o kategorizaciji predmetne nepokretnosti utvrđuje se tek od sledeće fiskalne gosine.