Odgovor:

Da bi se pouzdano moglo proveriti da li obveznik ima pravo da prijavi poresku osnovicu po fer vrednosti, potrebno je na sajtu APR pogledati Napomene uz finansijski izveštaj za 2020. godinu, jer je to zvaničan dokument u Završnom računu u kom moraju biti navedeni podaci o standardima koji se primenjuju i  načinu vrednovanja nepokretnosti.

Smatramo da je ovo bolji vid kontrole od dokumentacije koju je obveznik dostavio i koju može da sačini kao “nezvaničnu”, pri čemu i procena koju dostavi može da bude urađena za druge namene (ne može biti dovoljan dokaz).

Na početku Napomena treba da bude navedeno da obveznik primenjuje MSFI i to je prvi uslov.

Napominjemo da po novom Zakonu o računovodstvu sva pravna lica (bez obzira na veličinu) imaju pravo (mogu ali ne moraju) da se opredele za primenu MSFI od 1.1.2020. godine, odnosno od finansijskog izveštaja za 2020 godinu ali to mora da bude navedeno u Napomenama završnog računa za 2020. godinu.

Dalje u delu Napomena koji se odnosi na računovodstvene politike treba da bude navedeno kako se vrednuju nekretnine, kao i investicione nekretnine (ako ih obveznik ima). Tu treba da bude navedeno da se posle početnog priznavanja nekretnine i/ili investicione nekretnine vrednuju po fer vrednosti (modelu revalorizacije), a ne po nabavnoj ceni (ceni koštanja).

Kada je to sve navedeno, na kraju treba proveriti i procenu tržišne vrednsoti nepokretnosti  koja je izvršena i tražiti knjigovodstvene kartice predmetnih nepokretnosti iz kojih se tačno vidi da je izvršena procena fer vrednosti nepokretnosti koje je obveznik prijavio po fer vrednosti i da je to vrednost iz poslovnih knjiga na poslednji dan prethodne godine.