Odgovor:

Prema članu 6b stav 1 tačka 6) “poslovni objekat” je zgrada ili drugi (nadzemni i podzemni) građevinski objekat, odnosno posebni deo objekta (lokal, kancelarija i sl.), koji je namenjen za obavljanje delatnosti, a tačka 8) “pomoćni objekti” su, između ostalog i ekonomski objekti, u skladu sa zakonom kojim se uređuju planiranje i izgradnja.

Prema Zakonu o planiranju i izgradnji, član 2, stav 1, tačka 24a) ekonomski objekti jesu objekti za gajenje životinja (staje za gajenje konja, štale za gajenje goveda, objekti za gajenje živine, koza, ovaca i svinja, kao i objekti za gajenje golubova, kunića, ukrasne živine i ptica); prateći objekti za gajenje domaćih životinja (ispusti za stoku, betonske piste za odlaganje čvrstog stajnjaka, objekti za skladištenje osoke); objekti za skladištenje stočne hrane (senici, magacini za skladištenje koncentrovane stočne hrane, betonirane silo jame i silo trenčevi), objekti za skladištenje poljoprivrednih proizvoda (ambari, koševi), ribnjaci, krečane, ćumurane i drugi slični objekti na poljoprivrednom gazdinstvu (objekti za mašine i vozila, pušnice, sušionice i sl.).

Prema tome, objekat za smeštaj i gajenje živine jeste ekonomski objekat u smislu Zakona o planiranju i izgradnji, tako da se za potrebe utvrđivanja poreza na imovinu razvrstava u grupu: “pomoćni objekat”.
Ukoliko se u tom objektu samo čuva živina (nisu smešteni proizvodni pogoni prerađivačke industriju) i ako obveznik ne ispunjava uslove za prijavu poreske osnovice po fer vrednosti, poreska osnovica se utvrđuje primenom prosečne cene za pomoćne objekte u odgovarajućoj zoni i površine.

Prema članu 12 stav 1 tačka 10 Zakona o porezima na imovinu porez na imovinu se ne plaća za objekte obveznika koji vodi poslovne knjige kome je poljoprivreda pretežna registrovana delatnost, koji su namenjeni i koriste se isključivo za primarnu poljoprivrednu proizvodnju.
Prema Uredbi o klasifikaciji delatnosti sektor A je Poljoprivreda, šumarstvo i ribarstvo, a oblast 01 čini Poljoprivredna proizvodnja, lov i prateće uslužne delatnosti.
Šifra delatnosti 10.91 Proizvodnja gotove hrane za domaće životinje nalazi se u okviru sektora C Prerađivačka industrija, što znači da tom obvezniku pretežna delatnost nije poljoprivreda.
Navedeno znači da obveznik koji vodi poslovne knjige kome poljoprivreda nije pretežna delatnost nema pravo na poresko oslobođenje za objekat koji se koristi za smeštaj živine.