Odgovor:

Član 13. Stav 1 Zakona o porezima na imovinu propisuje da se utvrđeni porez na kući za stanovanje ili stanu u kojem stanuje obveznik i u kojoj je prijavljeno njegovo prebivalište, u skladu sa zakonom kojim se uređuje prebivalište građana, umanjuje se za 50%, a najviše 20.000 dinara.

Prema tome, da bi poreski obveznik ostvario pravo na poreski kredit, kumulativno moraju da budu ispunjeni sledeći uslovi:

  • Da se predmetna nepokretnost, u skladu sa Zakonom o porezima na imovinu razvrstava u grupu nepokretnosti “kuća za stanovanje” ili “stan”,
  • Da obveznik ima prijavu prebivališta na toj kući za stanovanje ili stanu.

Prema članu 6b Zakona o porezima na imovinu, kod razvrstavanja nepokretnosti u skladu sa članom 6a stav 1. ovog zakona, pojedini pojmovi imaju sledeće značenje:

4) “stan” je posebni deo objekta koji čini funkcionalnu celinu koja se sastoji od jedne ili više prostorija namenjenih za stanovanje i po pravilu ima zaseban ulaz, osim kad je (ceo ili u pretežnom delu) kategorisan za obavljanje delatnosti ili se u njemu (u celini ili pretežnom delu) obavlja registrovana delatnost;

5) “kuća za stanovanje” je objekat namenjen za stanovanje ili za povremeni boravak (porodična kuća, vila, vikendica, planinska koliba, lovačka kuća i sl.), osim kad je (u celini ili u pretežnom delu), kategorisana za obavljanje delatnosti ili se u njoj (u celini ili pretežnom delu) obavlja registrovana delatnost;

6) “poslovni objekat” je zgrada ili drugi (nadzemni i podzemni) građevinski objekat, odnosno posebni deo objekta (lokal, kancelarija i sl.), koji je namenjen za obavljanje delatnosti, uključujući i:

(1) stan, odnosno kuću za stanovanje, koji je (u celini ili u pretežnom delu) kategorisan za obavljanje delatnosti ili se u njemu (u celini ili pretežnom delu) obavlja registrovana delatnost;

(2) garažu koja se sastoji od više garažnih mesta, odnosno garažnih boksova, sa zajedničkim delovima koji služe pristupu svakom garažnom mestu, odnosno garažnom boksu, namenjenom za obavljanje uslužne delatnosti parkirališta vozila, odnosno smeštaja vazduhoplova, odnosno plovila;

U konkretnom slučaju treba proveriti da li je predmetna nepokretnost i dalje namenjena za obavljanje delatnosti, tako da ostaje razvrstana kao “poslovni prostor” ili je izvršena faktička prenamena i preuređenje tako da je objekat namenjen za stanovanje i ispunjava zakonom propisane uslove da se razvrsta u stan ili kuću za stanovanje. U tom slučaju se od 1. januara sledeće godine u  odnosu na godinu kada je izvršena promena namene i vrste objekta, isti može razvrstati u stan ili kuću za stanovanje i u tom slučaju obvezniku dati pravo na poreski kredit.