Odgovor:

Obvezniku kome je utvrđena obaveza eko naknade na osnovu podnete prijave i koji nije uložio žalbu na rešenje, ostaje obaveza po toj prijavi jer nakon utvrđivanja nema pravo da podnese izmenjenu prijavu. Za sledeću godinu obveznik treba da utvrdi kojoj tačno JLS treba da podnese prijavu u skladu sa Zakonom o naknadama za korišćenje javnih dobara i Uredbom. Uredbom je propisano da se ukupan iznos obračunate naknade deli ukupnim brojem jedinica lokalne samouprave na čijoj teritoriji obavlja pretežnu delatnost. U obrazac prijave obveznik unosi JLS u kojima obavlja pretežnu delatnost. Uredbom je propisano šta je pretežna delatnost. U slučaju da u nekoj jedinici lokalne samouprave obveznik naknade ne obavlja pretežnu delatnost, po našem mišljenju nije ni obveznik nakande u toj JLS.

U vašem slučaju, ako obveznik uopšte ne obavlja delatnost u opštini  (ni pretežnu ni bilo koju drugu) pa u tom smislu po našem mišljenju nije ni obveznik naknade u vašoj JLS.

Napominjemo da koncept eko naknade nije zasnovan na plaćanju naknade za pojedinačne prostore, već za obavljanje pretežne delatnosti, bez obzira na to u koliko prostora u jednoj JLS se ta delatnost obavlja.