Odgovor:

Zastarelost prava na povraćaj i preknjižavanje poreza uređena je odredbama člana 114a Zakona o poreskom postupku i poreskoj administraciji, kojim je propisano da pravo poreskog obveznika na povraćaj, poreski kredit, refakciju i refundaciju, kao i namirenje dospelih obaveza putem preknjižavanja poreza i povraćaj sporednih poreskih davanja, zastareva za pet godina od dana kada je zastarelost počela da teče. Zastarelost počinje da teče od prvog dana naredne godine od godine u kojoj je poreski obveznik stekao pravo na povraćaj, poreski kredit, refakciju i refundaciju, kao i namirenje dospelih obaveza po drugom osnovu putem preknjižavanja poreza i povraćaj sporednih poreskih davanja. 

Prema navedenom, zastarelost se ne posmatra bezuslovno u odnosu na godinu kada je izvršena uplata po osnovu koje se traži povraćaj ili preknjižavanje, već u odnosu na godinu kada je obveznik stekao pravo na povraćaj ili preknjižavanje, što znači u odnosu na godinu kada je nastala preplata. U konkretnom slučaju kada je obveznik otuđio imovinu 2012. godine i dalje vršio uplate na ime poreza, sticanje prava na povraćaj utvrđuje se odnosu na momenat otuđenja imovine (prestanak poreske obveze 2012. godine) a ne na radnju poreskog organa kada je izvršio otpis neosnovano utvrđenih obaveza (2023. godina). Znači posmatrate datum iz 2012. godine kada je izvršeno otuđenje predmetne nepokretnosti i uplate koje su izvršene nakon toga. Ako je obveznik sa datumom otuđenja imao preplatu na računu poreza na imovinu on je sa tim datumom stekao pravo na povraćaj. Zastarelost bi počela da teče od 01.01.2013. godine (član 114a stav 2) ZPPPA) a pravo na povraćaj više plaćenog poreza zastarilo bi za pet godina, što znači da bi pravo na povraćaj u ovom slučaju zastarelo 31.12.2017. godine. Iznos zastarele preplate potrebno je preneti u vanbilansno poresko računovodstvo (član 163a stav 2) ZPPPA).