Odgovor:

Član 136 stav 1 Zakona o naknadama propisuje da je visina naknade za zaštitu i unapređivanje životne sredine propisana u Prilogu 6. Tabela 2. tog zakona.

U Prilogu 6 u tabeli 2 je navedeno da maksimalni iznos naknade od obavljanja određenih aktivnosti koje utiču na životnu sredinu je do 0,4% godišnjeg prihoda ostvarenog u prethodnoj godini od obavljanja aktivnosti od uticaja na životnu sredinu.

Prijava koju obveznik naknade podnosi poreskom organu sa podacima od značaja za utvrdjivanje naknade – OBRAZAC 1, tačno definiše da se kao podatak u prijavi unosi podatak o poslovnom prihodu ostavaren u godini koja prethodi godini za koju se vrši utvrdjivanje naknade  na osnovu finansijskog izveštaja od prethodne godine.