Odgovor:

ZPPPA u članu 22. propisuje da poresku obavezu preminulog lica ispunjavaju naslednici u okviru vrednosti nasleđene imovine i u srazmeri sa udelom pojedinog naslednika, u momentu prihvatanja nasledstva.

Prema Zakonu o nasleđivanju, nasleđuje se zaostavština, a zaostavštinu čine sva nasleđivanju podobna prava koja su ostaviocu pripadala u trenutku smrti.

Uzimajući u obzir navedeno, nema zakonskog osnova da naslednik podnese zahtev za preknjižavanje salda preplate, sa imena preminulog lica na svoje ime, već samo može podneti zahtev za preknjižavanje uplata koje je on izvršio na ime drugog (preminulog) lica.

U takvim slučajevima zaposleni u LPA od podnosioca zahteva (naslednika) treba da traže dokaz o izvršenoj uplati, s obzirom da su iste izvršene na ime drugog(preminulog) lica, a ne na ime podnosioca zahteva (naslednika).