Obveznik je krajem prošle godine dobio opomenu od LPA, na koju je izjavio žalbu. Smatram da to nije moguće, ali da li postoji mogućnost da se obvezniku na neki način utvrde olakšice? Na koji Zakon se pozvati?

Odgovor:

LPA u svom radu kao procesni zakon primenjuje ZPPPA (na osnovu materijalnih propisa koji uređuju plaćanje javnih prihoda iz nadležnosti LPA) i ovaj zakon uređuje postupak utvrđivanja, naplate i kontrole poreskih obaveza.

Član 54. ZPPPA propisuje da utvrđivanje poreza obavlja:

1) sam poreski obveznik (samooporezivanje);

2) poreski organ, donošenjem poreskog rešenja, i to:

(1) u postupku poreske kontrole – ako poreski obveznik, suprotno zakonu, ne obavi utvrđivanje poreske obaveze ili ga izvrši netačno ili nepotpuno;
(2) u slučajevima kada je zakonom propisano da se ne sprovodi samooporezivanje ili kada je zakonom propisano da se, uprkos samooporezivanju, poresko rešenje mora doneti.

Poresko rešenje o utvrđivanju poreza rešenjem poreskog organa, pored elemenata uređenih zakonom, sadrži nalog poreskom obvezniku da porez plati u propisanom roku na propisane uplatne račune javnih prihoda.

Član 34 stav 1. ZPPPA propisuje da je poreski akt poresko rešenje, zaključak, nalog za poresku kontrolu, poziv za poresku kontrolu, zapisnik o poreskoj kontroli i drugi akt kojim se pokreće ili dovršava neka radnja u poreskom postupku, a stav 2. ovog člana propisuje da je poreski upravni akt kojim poreski organ rešava o pojedinačnim pravima i obavezama poreskog dužnika iz poreskopravnog odnosa poresko rešenje i zaključak.

Član 140. ZPPPA propisuje da se protiv poreskog upravnog akta kojim je odlučeno o pojedinačnim pravima i obavezama iz poreskopravnog odnosa može podneti žalba.

Znači, uvtrđivanje obaveze se vrši donošenjem rešenja kao poreskog upravnog akta, na koje obveznik ima pravo žalbe u skladu sa ovim zakonom. Takođe, u zavisnosti od vrste poreske obaveze, posebnim materijalnim propisom uređene su olakšice i oslobođenja kod utvrđivanja obaveze.

Nakon utvrđivanja poreske obaveze vrši se naplata, koja prema ZPPPA može biti redovna i prinudna.

Redovna naplata poreza vrši se o dospelosti poreske obaveze (član 64. ZPPPA).

Porez utvrđen rešenjem poreskog organa dospeva za plaćanje u roku propisanom zakonom (član 65. ZPPPA).

Članom 71. ZPPPA propisano je da će poreski organ poreskom obvezniku koji, u celosti ili delimično, nije o dospelosti platio porez, odnosno sporedno poresko davanje poslati opomenu o vrsti i iznosu poreza, odnosno sporednih poreskih davanja dospelih za naplatu, u roku od 30 dana od dana dospelosti, kojom mu nalaže da dospeli iznos plati odmah, a najkasnije u roku od pet dana od dana prijema opomene, sa obračunatom kamatom od dana izdavanja opomene do dana uplate dospelog poreza, odnosno sporednih poreskih davanja. Opomena sadrži i pouku poreskom obvezniku da u roku od pet dana može sa poreskim organom da raspravi sporna pitanja u vezi vrste i iznosa poreza, odnosno sporednih poreskih davanja dospelih za naplatu.

Pošto opomena nije poresko upravni akt, na istu se ne može izjaviti žalba u skladu sa ZPPPA.

Pouka u opomeni je da obveznik može raspraviti sporna pitanja u vezi obaveza dospelih za naplatu.

Po izdatoj opomeni obveznik je uložio pisanu žalbu, koja se u smislu ZPPPA može smatrati prigovorom u kome su navedena sporna pitanja.

Uzimajući u obzir da ZPPPA ne propisuje da se po izdatoj opomeni može izjaviti žalba niti da se po podnetom prigovoru na opomenu odlučuje donošenjem poreskog upravnog akta, smatramo da se po prigovoru obvezniku može odgovoriti obaveštenjem, sem u slučaju da se iz teksta prigovora utvrdi da prigovor sadrži određeni zahtev (npr. za zastarelost i sl.) po kom se mora doneti rešenje.

Forma obaveštenja, kojim se po prigovoru odgovara obvezniku ne postoji, jer svako obaveštenje zavisi od sadržine prigovora.

Ukoliko se u prigovoru istakne između ostalog i zahtev za zastarelost, takav zahtev se vodi kao poseban predmet, o kom se odlučuje rešenjem.

Samo ukoliko je zahtev nejasan ili nepotpun i ima nedostatke zbog kojih se po njemu ne može postupati, tada organ obaveštava podnosioca kako da uredi zahtev i to u roku koji ne može biti kraći od 8 dana (član 59. ZUP). Tada se po prigovoru obveznik dopisom obaveštava da će se po zahtevu za zastarelost odlučivati u posebnom postupku i daju se odgovori o svim drugim navodima iz prigovora.

Ukoliko se insistira da se podnesak obveznika smatra žalbom, u tom slučaju donosi se rešenje kojim se ista odbacuje kao nedozvoljena (član 162. ZUP).

Plaćanje kamate uređeno je članom 75. ZPPPA, pa se na dugovani porez i sporedna poreska davanja, osim kamate, kamata obračunava počev od narednog dana od dana dospelosti.

U skaldu sa ZPPPA, ako poreski obveznik nije platio porez, odnosno sporedno poresko davanje, poreski organ sprovodi postupak prinudne naplate poreza u skaldu sa ovim zakonom.

Na osnovu navedenog, nema osnova da se podneta žalba na opomenu, smatra aktom koji se odnosi na utvrđivanje poreske obaveze. Takođe, nema zakonskog osnova da se zbog načela “siromaškog prava” dužniku utvrde olakšice koje nisu zakonom propisane. ZPPPA propisuje načela poreskog postupka, u kojima se ne nalazi načelo “siromaškog prava”.

Pošto opomena sadrži pouku poreskom obvezniku da u roku od pet dana može sa poreskim organom da raspravi sporna pitanja u vezi vrste i iznosa poreza, odnosno sporednih poreskih davanja dospelih za naplatu, a ne pouku o pravu na žalbu, odgovor na prigovor po opomeni nije upravni akt koji će imati pravosnažnost.

Nema zakonskog osnova da se za period od dana 13.12.2021. godine pa do donošenja odluke po žalbi, odnosno do njene pravosnažnosti ne obračunava kamata.

ZPPPA nije propisao da se obvezniku šalje ponovljeni poziv, niti da se vodi postupak prinudnog izvršenja, već se nakon izdavanja opomene pokreće postupak prinudne naplate primenom odredaba ZPPPA.

U skladu sa ZPPPA obveznik uz ispunjenje propisanih uslova, može podneti zahtev za odlaganje plaćanja dugovanog poreza na rate, uz otpis 50% kamate, o čemu treba obavestiti obveznika.