Odgovor:

Poništavanje poreskog upravnog akta od strane drugostepenog organa uređeno je članom 152. ZPPPA. Stavom 3) navedenog člana propisano je:

   „ Ako drugostepeni organ nađe da će nedostatke prvostepenog poreskog postupka brže i ekonomičnije otkloniti prvostepeni poreski organ, on će svojim rešenjem poništiti prvostepeni poreski upravni akt i vratiti predmet prvostepenom poreskom organu na ponovni postupak. U tom slučaju drugostepeni organ dužan je da svojim rešenjem ukaže prvostepenom poreskom organu u kojem pogledu treba da dopuni postupak, a prvostepeni organ dužan je da u svemu postupi po drugostepenom rešenju i da bez odlaganja, a najkasnije u roku od 40 dana od dana prijema drugostepenog rešenja, donese novo rešenje”.

Dakle, obaveza je prvostepenog organa da u svemu postupi po nalozima iz rešenja drugostepenog organa, što ćete kostatovati dispozitivom rešenja u ponovnom postupku i obrazloženju rešenja u kome ćete navesti naloge drugostepenog organa, činjenično stanje i dokaze koji upućuju na odluku iz dispozitiva rešenja uz navodjenje zakonskog okvira.

Prema navedenom, smatarmo da u ponovnom postupku treba da donesete rešenje prema smernicama datim u drugostepenom rešenju. Upravni spor se vodi protiv drugostepenog rešenja. Postupanje poreskog organa protiv čijeg rešenja je pokrenut upravni spor sa stanovišta primene ZPPPA uređeno je članom 154. Zakona.

Navedeno poreskopravna situacija je veoma kompleksna i činjenica “neokončanog upravnog spora” bila je prisutna i kod odlučivanja po podnetom zahtevu za zastarelost u 2022. godini. Po podnetom zahtevu za zastarelost odlučeno je donošenjem dva rešenja: 1) o prestanklu obaveze po osnovu apsolutne zastarelosti i 2) rešenjem o odbijanju zahteva za godine za koje nije nastupila zastarelosti, da je obveznik uložio žalbe na oba rešenja. Potrebno je proveriti da li je u odgovoru na žalbu koji je dostavljen drugostepenom organu na rešenje kojim je utvrđen prestanak obaveze po osnovu zastarelosti, navedena i činjenica jer se upravni spor vodi protiv tih ili dela tih utvrđenih obaveza. Ukoliko je to propušteno predlaže se razmatranje stava da se drugostepeni organ naknadno obavesti o toj činjenici.