Odgovor:

PRILOG

Poništavanje poreskog upravnog akta u poreskom postupku uređeno je članom 152. ZPPPA. U stavu 3 navodi se:

“Ako drugostepeni organ nađe da će nedostatke prvostepenog poreskog postupka brže i ekonomičnije otkloniti prvostepeni poreski organ, on će svojim rešenjem poništiti prvostepeni poreski upravni akt i vratiti predmet prvostepenom poreskom organu na ponovni postupak. U tom slučaju drugostepeni organ dužan je da svojim rešenjem ukaže prvostepenom poreskom organu u kojem pogledu treba da dopuni postupak, a prvostepeni organ dužan je da u svemu postupi po drugostepenom rešenju i da bez odlaganja, a najkasnije u roku od 40 dana od dana prijema drugostepenog rešenja, donese novo rešenje”.

Iz pitanja zaključujemo da ćete I dalje ostati pri stavu da obaveza postoji, ali pošto je obaveza naplaćena u postupku prinudne naplate, ne možete dati nalog za uplatu.

Smatramo, a na osnovu stava drugostepenog organa, s obzirom da se više ne radi o postupku prinudne naplate i da obvezniku ne možemo ponovo nalagati uplatu obaveze koja je već plaćena da se u ponovnom postupku može sačiniti – zapisnik  u kome bi se konstatovalo postupanje prvostepenog organa po nalozima iz drugostepenog rešenja, sa konstatacijom da je obaveza plaćena. Zapisnik se donosi u skladu sa čl.63. Zakona o opštem upravnom postupku.

U prilogu dostavljamo i primer zapisnika.