Odgovor:

Prema odredbama člana 114-114z Zakona o poreskom postupku i poreskoj administraciji, za obavezu koja je nastala 2012. godine, zastarelost prava na naplatu je počela da teče od 1.1.2013. godine i u roku od 5 godina je trebalo da bude prekinuta da bi počela da teče iznova. Taj rok od 5 godina za preduzimanje radnji u cilju naplate je trajao do kraja 2017. godine. S obzirom da je 26.4.2017. godine obvezniku uredno uručena opomena, to je radnja poreskog organa preduzeta protiv poreskog dužnika u cilju naplate duga, koja je prekinula zastarelost. U skladu sa čl. 114d Zakona nakon prekida zastarelosti u 2017. godini,  zastarelost prava na naplatu duga počela je da teče iznova od 1.1.2018. godine i traje 5 godina, odnosno do 31.12.2022. godine.

Sa ovim datumom za dug iz 2012. godine nastupa i apsolutna zastarelost prava na naplatu tog duga, što znači da nova opomena u 2022. godini ili druga radnja preduzeta protiv poreskog dužnika u cilju naplate duga, ne može produžiti rok za zastarelost prava na naplatu preko roka za apsolutniu zastarelost.

Sve navedeno odnosi se isključivo na slučaj da nije bilo zastoja zastarelosti (član 114z Zakona) i produženja roka za apsolutnu zastarelost u skladu sa posebnim propisima (Zakon o uslovnom otpisu kamate i mirovanju duga i odluka JLS doneta u skladu sa tim zakonom; Odredbe člana 10. Zakona o izmenama i dopunama Zakona o poreskom postupku i poreskoj administracija, Sl. glasnik RS broj 15/16).