OBAVEŠTENJE LPA 23.04.2021.

Obaveštavamo vas da je u Službenom glasniku RS, broj 37/2021 od 14. 04. 2021. godine objavljena Odluka o izmeni Tarife o nagradama i naknadama troškova za rad advokata, kojom u Tarifnom broju 13, u tabeli koja je deo prvog stava, reči i brojevi u redu koji glasi: “za vrednost spora od 0 do 15.000 poena nagrada iznosi 200 poena” se BRIŠU i tabela glasi kako je navedeno u Odluci o izmeni Tarife.

U preostalom tekstu Tarifni broj 13 i Tarifa o nagradama i naknadama troškova za rad advokata ostaje neizmenjen.

To praktično znači da je izmenjena najniža granica iznosa za dodelu troškova advokatima, tako da se za sve vrednosti predmeta spora do 750.000 dinara plaća naknada za podnesak od 9.000 dinara, odnosno za sastavljanje pravnih lekova, u skladu sa Tarifnim brojem 40 Tarife, naknada od 18.000 dinara.

Naravno, ukoliko je zahtev za naknadu troškova niži od iznosa koji je propisan Tarifom, plaća se zahtevani iznos.

Ova izmena stupa na snagu 22. aprila 2021. godine (osmog dana od dana objavljivanja u Službenom glasniku RS), tako da se može primeniti za radnje zastupanja advokata preduzete posle stupanja na snagu izmene Tarife.