OBAVEŠTENJE LPA 22.07.2021.

U prilogu dostavljamo drugostepeno rešenje kojim se odbija žalba na prvostepeno rešenje kojim je odobrena naknada troškova za sastav žalbe, u skladu sa Tarifnim brojem  37., 13. i 40. Advokatske tarife, a odbijena naknada troškova za sastavljanje podnesaka: odgovora na zapisnik u postupku po žalbi, zahteva stranke za donošenje odluke u postupku po žalbi I urgencije sa istim zahtevom. Možda će vam koristiti ovo drugostepeno rešenje u pripremi odluka I obrazloženja u vezi troškova postupka.

U obrazloženju drugostepenog rešenja kojim se odbija žalba na to prvostepeno rešenje, između ostalog se navodi da je prilikom odmeravanja troškova zastupanja stranke za sastav žalbe ispravno primeniti Tarifni broj  37., 13. i 40. Advokatske tarife, imajući u vidu da se radi o procenljivim predmetima, sa definisanim iznosima predmeta upravnog postupka. Prema obrazloženju iz drugostepenog rešenja, “žalba na rešenje je podneta upravo zbog utvrđenog iznosa poreza, te su neosnovani navodi žalbe da se radi o neprocenljivim stvarima”.

Takođe se navodi da:

zahtev za naknadu troškova na ime sastava izjašnjenja na zapisnik …se ne priznaje jer je poreski obveznik preko punomoćnika pozvan na učešće u postupku po žalbi radi predočavanja načina utvrđivanja poreske obaveze. Navedeni zapisnik je punomoćniku uručen na njegov izričit zahtev I predstavlja osnov po kome je dostavio pisani odgovor, pa drugostepeni organ smatra da je zahtev za sastav ovog podneska neopravdan. Navedni troškovi nisu nužni I opravdani jer je organ opštio sa strankom u postupku na zakonom propisani način.

Razmatrajući zahtev za naknadu troškova postupka povodom zahteva stranke za odlučivanje u postupku po žalbi…. i urgencije podnete poreskom Odeljenju …. ocenjeno je da za podnošenje ovih podnesaka nisu potrebna stručna znanja koja zahtevaju angažovnje advokata iz kog razloga istaknuti troškovi nisu neophodni, opravdani i nužni pa je zahtev za naknadu istih neosnovan.”