OBAVEŠTENJE LPA 16.08.2021.

U vezi oporezivanja porezom na imovinu supružnika na osnovu zajedničke svojine stečene u braku, izdato je mišljenje  Ministarstva finansija broj: 011-00-00907/2018-04 od 28.02.2019. godine.

S obzirom na to da se dešavalo da drugostepeni organ u nekim slučajevima poništi rešenje koje je doneto u skladu sa navedenim mišljenjem, izdato je precizirano mišljenje Ministarstva finansija broj: 011-00-00907/2018-04 od 09.08.2021. godine. (oba mišljenja i zahtev za preciziranje su u prilogu).              

Posebno ističemo sledeće delove preciziranog mišljenja:

„Imajući u vidu da na nastanak poreske obaveze po osnovu poreza na imovinu nije  od uticaja da li je izvršen upis objekta i prava na njemu u odgovarajućem katastru, kao i da se poreske činjenice utvrđuju prema njihovoj ekonomskoj suštini, na isti način određuje se obveznik poreza na imovinu kad je osnov sticanja prava zajedničke svojine teretni pravni posao – ugovor o kupoprodaji stana, koji je kao kupac zaključilo jedno lice koje je u braku u momentu zaključenja tog ugovora, ako u skladu sa zakonom oba supružnika stiču zajedničku svojinu na kuplenom stanu na osnovu podatka o činjenici postojanja braka i supružniku kupca unetog u ispravu koju je u propisanoj formi (javnobeležničkog zapisa ili javnobeležnički potvrđene – solemnizovane izjave, ili izjave koje su sastavni deo ugovora o kupoprodaji kojim se stiče stan na koji se ta izjava odnosi, odnosno solemnizacione klauzule kojom je javni beležnik potvrdio taj ugovor) sačinio ili potvrdio javni beležnik i pod uslovima da između supružnika nije zaključen bračni ugovor i da supružnici nisu izjavili da se u konkretnom slučaju ne radi o zajedničkoj već o kosebnoj imovini kupca stana. Naime, poreska obaveza utvrđuje se imaocu prava svojine, odnosno svakom od imalaca prava zajedničke svojine na stanu, a ekonomska suština u konkretnom slučaju je da oba supružnika po osnovu ugovora o kupoprodaji stana saglasno zakonu stiču svojinu na stanu, pa stoga oboma nastaje i poreska obaveza.“

U slučaju žalbe na rešenje treba priložiti oba mišljenja Ministarstva finansija.