OBAVEŠTENJE LPA 06.10.2023.

U Sl.  glasniku RS, broj 43/2023 od 26. 05. 2023. godine objavljena je nova  TARIFA O NAGRADAMA I NAKNADAMA TROŠKOVA ZA RAD ADVOKATA, koja je stupila na snagu 03.06.2023.godine.

I u novoj Tarifi je upravni postupak  obrađen  Tarifnim brojevima 37 – 41, a u vezi sa njima je Tarifni broj 13, na čiju primenu se upućuje kada se radi o procenljivim stvarima.

              Između ostalog, u novoj Tarifi izmenjeno je i sledeće:

–              Vrednost jednog poena iznosi 45,00 dinara (umesto dosadašnjih 30,00 din;  član 15. Tarife);

–              Brisan je stav 3. člana 10. Tarife, kojim je bilo propisano da se momenat sačinjavanja obračuna između advokata i stranke ima smatrati trenutkom naplate troškova i nagrade advokata, tako da navedeni stav ne treba više koristiti u obrazloženju rešenja ili u pozivu za obveznika;

–              U Tarifnom broju 13. koji primenjujemo prilikom odobravanja troškova, izmenjen je opseg vrednosti (predmeta) spora prema kome se odmerava iznos nagrade advokatu, tako da  na primer, za vrednost spora do 45.000 dinara advokatu pripada nagrada za sastav žalbe od 18.000 dinara,  a već za vrednost spora u opsegu od 45.000 do 765.000 dinara, advokatu pripada nagrada za sastav žalbe od 27.000 dinara, itd. prema tabeli u Tarifi.

Ukoliko je zahtev za naknadu troškova niži od iznosa koji je propisan Tarifom, plaća se zahtevani iznos.

Ova izmena stupila je na snagu 03. juna 2023. godine (osmog dana od dana objavljivanja u Službenom glasniku RS), tako da se može primeniti za radnje zastupanja advokata preduzete posle stupanja na snagu izmene Tarife.