OBAVEŠTENJE LPA 06.10.2023.

U Službenom glasniku Republike Srbije, broj 54/2023 od 30. juna 2023. godine objavljeni su Usklađeni dinarski iznosi iz Tarife republičkih administrativnih taksi, koji se primenjuju od prvog dana narednog meseca od dana objavljivanja u Službenom glasniku RS, što znači od 01. Jula 2023. Godine.

U prilogu dostavljamo  prečišćen tekst Zakona o republičkim administrativnim taksama  u sa integrisanim Usklađenim dinarskim iznosima iz Tarife republičkih administrativnih taksi, koji su objavljeni u „Sl.glasnik RS“, br.54/23.

Od 01. jula 2023. godine promenjen je iznos republičke administrativne takse za žalbu sa 490,00 na 560,00 dinara, tako da je potrebno promeniti  iznose za taksiranje žalbe u uputstvu o pravnom sredstvu u  tekstovima svih rešenja.

Takođe je izmenjen i iznos republičke takse za vanredni pravni lek na 3.310,00 dinara (koji se naplaćuje samo kada je za odlučivanje nadležno Ministarstvo finansija kao drugostepeni organ), kao i iznos republičke takse za opomenu zbog neplaćanja republičke administrativne takse na 330,00 dinara.