OBAVEŠTENJE LPA 11.11.2021.

Napominjemo da su u skladu sa članom  11. stav 3. Zakona o poreskom postupku i poreskoj administraciji mišljenja Ministarstva finansija o primeni konkretnih propisa, u cilju obezbeđenja jedinstvenog sprovođenja propisa, obavezujuća za postupanje loklane poreske administracije kao organa jedinice lokalne samouprave koji utvrđuje lokalanu komunalnu taksu primenom tog zakona.

Mišljenje Ministarstva finansija broj 434-06-00046/2011-06 od 16.11.2011. godine, poziva se na odredbe člana 15. i 16. Zakona o finansiranju lokalne samouprave (“sl. glasnik RS”, BR. 62/06 i 47/11), kao i odredbe člana 4. Zakona o elektronskim komunikacijama (“Sl. glasnik RS”, br. 44/10).

Članom 15. Zakona o finansiranju lokalne samouprave (“Sl. glasnik RS”, br.  62/06…99/21 – uskl. din. iznosi), koji se sada primenjuje propisano je da se lokalna komunalna taksa može uvoditi, između ostalog, za isticanje firme na poslovnom prostoru, dok je odredba ovog člana koja se odnosi na isticanje i ispisivanje firme van poslovnog prostora brisana.

Članom 16. istog zakona propisano je da je firma, u smislu ovog zakona, svaki istaknuti naziv ili ime koje upućuje na to da pravno ili fizičko lice  obavlja određenu delatnost. Navedene odredbe su iste kao I u zakonu koji se primenjivao 2011. godine, kada je izdato Mišljenje Ministarstva finansija.

Odredbe člana 4. Zakona o elektronskim komunikacijama (“Sl. glasnik RS”, br. 44/10, …, 95/18-dr. zakon), koji se sada primenjuje ne razlikuju se od odredbi člana 4. tog zakona koje su navedene u Mišljenju Ministarstva finansija iz 2011. godine.