OBAVEŠTENJE LPA 04.06.2021.

U prilogu, radi vašeg informisanja dostavljamo Zakon o izmenama i dopunama Zakona o pečatu državnih i drugih organa, objavljen u Sl. glasniku RS, br.49/21, koji je stupio na snagu 22. maja 2021.godine, a primenjuje se od 22.juna 2021. godine.

U samom integrisanom tekstu Zakona su izmene obeležene crvenom bojom.

Između ostalog:

Državni i drugi organi i imaoci javnih ovlašćenja koriste kvalifikovani elektronski pečat kada vrše poslove iz svog delokruga upotrebom informaciono-komunikacionih tehnologija (član 2a)

-Organi imaju jedan pečat za otisak hemijskom bojom i najmanje jedan kvalifikovani elektronski pečat (član 7)

Kvalifikovani elektronski pečat izdaje pružalac usluge izdavanja kvalifikovanog sertifikata za elektronski pečat, u skladu sa propisima kojima se uređuju usluge od poverenja u elektronskom poslovanju ( član 16 ).