OBAVEŠTENJE LPA 03.08.2021. II

U vezi nadležnosti za postupanje po zahtevima za povraćaj više ili pogrešno uplaćenih sredstava sa računa javnih prihoda za koje Lokalna poreska administracija ne vodi analitiku uplata, obaveštavamo vas sledeće:

Članom 28 Pravilnika o uslovima i načinu vođenja računa za uplatu javnih prihoda i raspored sredstava sa tih računa (“Sl. glasnik RS”, br. 16/16 … 19/2021), propisano je:

Povraćaj više ili pogrešno uplaćenih javnih prihoda obveznika, vrši Uprava za trezor na teret računa za uplatu javnih prihoda, u skladu sa članom 60. Zakona o budžetskom sistemu (“Službeni glasnik RS”, br. 54/09, 73/10, 101/10, 101/11, 93/12, 62/13, 63/13 – ispravka, 108/13, 142/14, 68/15 – dr. zakon i 103/15).

Povraćaj javnih prihoda iz stava 1. ovog člana, Uprava za trezor vrši na osnovu rešenja Poreske uprave, lokalne poreske administracije, odnosno drugog akta nadležnog organa.

Za sve više ili pogrešno uplaćene javne prihode obveznika, za koje u koloni 8 Priloga 1 nije upisana reč: “PU” ili “LPA”, odnosno za koje analitiku uplata ne vodi Poreska uprava ili lokalna poreska administracija, nadležni organ po čijem nalogu je izvršeno plaćanje izdaje potvrdu obvezniku da sredstva nisu, odnosno neće biti iskorišćena po svojoj nameni. Obveznik dostavlja original potvrdu, original naloga za uplatu ili izvod – kao dokaz o izvršenoj uplati, i zahtev za povraćaj više ili pogrešno uplaćenog javnog prihoda Poreskoj upravi – nadležnoj filijali, odnosno lokalnoj poreskoj administraciji.

Na osnovu navedene dokumentacije Poreska uprava – nadležna filijala, odnosno lokalna poreska administracija donosi rešenje za povraćaj više ili pogrešno uplaćenih javnih prihoda, i isto dostavlja Upravi za trezor na izvršenje.“

Nadležnost za postupanje po zahtevima za povraćaj više ili pogrešno uplaćenog javnog prihoda za račune za koje Poreska Uprava ili lokalna poreska administracija ne vodi evidenciju u poreskom računovodstvu, odnosno za račune za koje u koloni 8 Priloga 1 Pravilnika, nije upisana reč “PU” ili “LPA, određuje se na sledeći način:

  1. Ukoliko je za račun u koloni 9 Priloga 1 propisana pripadnost: 1 i/ili 2 i/ili 3 nadležna je lokalna poreska administracija. Znači, bez obzira da li prihod pripada opštini (oznaka 1), gradu (oznaka 2) ili pokrajini (oznaka 3) ili se prihod deli između njih, nadležna je lokalna poreska administracija.
  2. Ukoliko je za račun u koloni 9 Priloga 1 propisana pripadnost: 1 i/ili 2 i/ili 3  i 4 ili samo 4, nadležna je Poreska uprava. Znači, bez obzira da li prihod u potpunosti pripada Republici (oznaka 4) ili Republika prihod deli sa opštinom (oznaka 1) i/ili gradom (oznaka 2) i/ili pokrajinom (oznaka 3) nadležna je Poreska Uprava.

Zahtev za povraćaj se podnosi nadležnoj organizacionoj jedinici Poreske uprave ili Lokalne poreske administracije prema sedištu pravnog lica ili preduzetnika, odnosno prema mestu prebivališta fizičkog lica.