Odgovor:

Rešenja o utvdjivanju poreza na imovinu rade se u postupku masovnog razreza, po ustaljenoj proceduri a da dostavljanje vrši JPPTT, prema čl. 36. ZPPPA ili u E sanduče.

S obzirom da se radi o istom skupu obveznika za koji je uradjen masovni razrez poreza na imovinu, da je prva dostava pokušana i nije izvršena, druga dostava se mora ponoviti na istom skupu obveznika (obveznicima kojima nije izvršeno dostavljanje u prvoj dostavi) na istu dostavnu adresu kako bi se mogla smatrati drugom dostavom. Takođe u velikom broju slučajeva imamo i proknjižene uplate na karticama preminulih lica, što znači da neko plaća te obaveze, pa je po saznanju da je obveznik preminuo potrebno sprovesti postupak, utvditi konačnu obavezu preminulom licu i uvesti nove obveznike u oporezivanje. Veoma je važno da se tim pozabavite pre masovnog razreza i da rešite pojedinačne slučajeve preminulih lica u meri u kojoj možete.

U slučajevima pojedinačnog utvrdjivanja obaveze ukoliko se dostavnica vrati sa napomenom da je obveznik preminuo, potrebno je da sprovedete postupak utvdjivanja konačne obaveze preminulom licu sa danom smrti, zadužite naslednike po ostavinskom rešenju ili ukoliko ostavina nije završena zadužiti držaoca nepokretnosti. Nakon završenog postuka imaćete tačno stanje u bazi podataka o poreskim obveznicima i adrese na koje ćete izvršiti dostavljanje novim obveznicima poreza na imovinu.