Odgovor:

Zakon o opštem upravnom postupku propisuje posebne slučajeve uklanjanja i menjanja rešenja koji se odnose na postupanja kada su rešenja pravnosnažna i konačna.

Jedno od njih je i ponavljanje postupka koje je uređeno odredbama čl.176.-182. Zakona o opštem upravnom postupku. Ponavljanje postupka ima značaj vanrednog pravnog sredstva u upravnom postupku, jer se može tražiti, odnosno ostvariti tek po nastupanju konačnosti rešenja.

Posebno skrećemo pažnju na odredbe čl.176 ZUP koje propisuje razloge za ponavljanje postupka. Ukoliko ne možete da vašu poreskopravnu situaciju izmenite u skladu sa nekim od razloga za ponavljanje ostupka tada ne možete ni primeniti ovaj institut za menjanje i poništavanje rešenja.

            Postupak se ponavlja na zahtev stranke ili ga organ koji je doneo konačno rešenje ponavlja po službenoj dužnosti.

            Zakon o opštem upravnom postupku propisuje subjektivni i objektivni rok za ponavljanje postupka. (član 178. Zakona o opštem upravnom postupku).

            Nadležnost za rešavanje pripada organu koji je doneo konačno rešenje i po zahtevu za ponavljenje postupka i po službenoj dužnosti.

Rešenjem se odbacuje zahtev koji je neblagovremen, nije izjavljen od ovlašćenog lica ili u kome razlog za ponavljanje postupka nije učinjen verovatnim. Rešenjem se odbija zahtev ako razlog koji je naveden ne bi doveo do drugačijeg rešavanja upravne stvari. Ako se ne odbaci, niti odbije zahtev za ponavljanje postupka, rešenjem se dozvoljava ponavljanje postupka i određuje obim ponavljanja.

Ukoliko se radi ponavljanje postupka po službenoj dužnosti takođe se rešenjem dozvoljava ponavljanje postupka i određuje obim ponavljanja.

Po ponavljanju postupka nadležni organ može ostaviti na snazi konačno rešenje ili doneti novo rešenje kojim se, s obzirom na okolnosti slučaja, konačno rešenje poništava ili ukida.

Poništavanjem rešenja uklanjaju se sve pravne posledice koje je rešenje proizvelo, a ukidanjem rešenja ne uklanjaju se pravne posledice koje je rešenje već proizvelo, već se rešenje onemogućava da dalje proizvodi pravne posledice.

U postupku se donose dva rešenja: jednim ćete dozvoliti ponavljanje postupka i odrediti obim ponavljanja a drugim ćete poništiti ili ukunuti već doneto rešenje u zavisnosti od poreskopravne situacije i utvrditi novu obavezu.

Takođe možete da pojednostavite postupak tako što ćete doneti jedno rešenje čiji dispozitiv osim uobičajenih tačaka o žalbi i rokovima može da glasi:

  1. Dozvoljava se ponaljanje postupaka (po zahtevu stranke ili po službenoj dužnosti)
  2. Ukida se/ poništava se  rešenje broj_____________od_____________
  3. Utvđuje se obaveza___________________

 

                   Posebno naglašavamo da obrazloženje rešenja mora da sadrži detaljno obrazložene sve tačke dispozitiva rešenja. Dakle, u obrazloženju ćete dati opis razloga za ponavljanje postupka i utvrđivanja obaveze.

Kada se postupak radi po službenoj dužnosti predlažemo da sačinite belešku u kojoj ćete navesti sve činjenice koje su dovele do donošenja rešenja o ponavljanju postupka

 

            Odluku o tome na koji način ćete korigovati neosnovano utvrdjena zaduženja na kartici poreskog obveznika: ponavljanjem postupka ili storniranjem neosnovano utvrdjenih zaduženja I stavljanjem van snage dela rešenja koji se odnosi na utvrdjene obaveze za tri kuće, ćete sami doneti nakon sagledavanja i ocenjivanja raspoložive dokumentacije.